Up-1000/15, U-I-214/15

Opravilna št.:
Up-1000/15, U-I-214/15
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2018:Up.1000.15
Akt:
Ustavna pritožba zoper III. točko izreka sklepa Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 538/2015 z dne 8. 12. 2015 Zakon o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/08 in 35/09) (ZOdvT), 12. čl., 1. odst. 21. čl. in 3. odst. 28. čl.
Izrek:
Ustavna pritožba zoper III. točko izreka sklepa Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 538/2015 z dne 8. 12. 2015 se zavrže.
 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 12. člena, prvega odstavka 21. člena in tretjega odstavka 28. člena Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/08 in 35/09) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Če pritožnik nima več pravnega interesa za nadaljevanje postopka z ustavno pritožbo, jo Ustavno sodišče zavrže. 
 
Pobudnik nima pravovarstvene potrebe za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti predpisa, ki je prenehal veljati, če ne izkaže, da bi bilo z morebitno ugoditvijo pobudi mogoče odpraviti posledice protiustavnosti oziroma nezakonitosti.
Geslo:
1.5.51.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Zavrženje. 1.4.52.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke v postopku ustavne pritožbe - Pravni interes za vložitev ustavne pritožbe. 1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa. 1.4.51.5.1 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravovarstvena potreba v primeru, ko je predpis prenehal veljati - Pred začetkom postopka.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, 55.b.1.2 , Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-1000/15-14
U-I-214/15-6
28. 9. 2018
 
 
SKLEP
 
Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus pobude in ustavne pritožbe Romana Matka, Vojnik, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Mitja Inkret, d. o. o., Ljubljana, na seji 28. septembra 2018
 

sklenilo:

 
1. Ustavna pritožba zoper III. točko izreka sklepa Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 538/2015 z dne 8. 12. 2015 se zavrže.
 
2. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 12. člena, prvega odstavka 21. člena in tretjega odstavka 28. člena Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/08 in 35/09) se zavrže.
 
 
OBRAZLOŽITEV
 
1. Pritožnik izpodbija sodno odločbo, navedeno v 1. točki izreka tega sklepa. Zatrjuje kršitev 14., 22. in 25. člena Ustave. Hkrati vlaga pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti 12. člena, prvega odstavka 21. člena in tretjega odstavka 28. člena Zakona o odvetniški tarifi (ZOdvT). Zatrjuje njihovo neskladje s 14., 22. in 25. členom Ustave.
 
2. Ker je Vrhovno sodišče na podlagi vložene zahteve za varstvo zakonitosti sklep v izpodbijanem delu spremenilo, pritožnik nima več pravnega interesa za nadaljevanje postopka z ustavno pritožbo. Zato jo je Ustavno sodišče zavrglo (1. točka izreka).
 
3. Izpodbijani predpis v času vložitve pobude ni več veljal. Ustavno sodišče praviloma presoja le veljavne predpise. Na podlagi 47. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) lahko presoja neveljavne predpise, če niso bile odpravljene posledice protiustavnosti in nezakonitosti.
 
4. Izpodbijane določbe niso učinkovale neposredno. Ustavno sodišče je v sklepu št. U-I-174/05 z dne 13. 12. 2007 (Uradni list RS, št. 122/07, in OdlUS XVI, 87) sprejelo stališče, da se lahko tudi v primerih, ko se s pobudo zahteva presoja ustavnosti oziroma zakonitosti predpisa, ki je bodisi prenehal veljati že pred vložitvijo pobude bodisi po vložitvi pobude, pobuda vloži šele po izčrpanju pravnih sredstev zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanega predpisa, hkrati z ustavno pritožbo, pod pogoji iz 50. do 60. člena ZUstS. Pobudnik je svoj pravni interes za začetek postopka za oceno ustavnosti izpodbijanega predpisa utemeljeval z vloženo ustavno pritožbo, ki jo je Ustavno sodišče zavrglo. Glede na navedeno morebitna ugoditev pobudi na pravni položaj pobudnika ne bi mogla vplivati, kar pomeni, da pobudnik ne izkazuje pravovarstvene potrebe iz 47. člena ZUstS za oceno ustavnosti predpisa. Zato je Ustavno sodišče pobudo zavrglo (2. točka izreka).
 
5. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi druge alineje prvega odstavka 55.b člena in tretjega odstavka 25. člena ZUstS ter prve alineje drugega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17) v sestavi: predsednica dr. Jadranka Sovdat ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Rajko Knez, dr. Etelka Korpič – Horvat, dr. Špelca Mežnar in Marko Šorli. Sodnik dr. Marijan Pavčnik je bil pri odločanju v tej zadevi izločen. Ustavno sodišče je sklep sprejelo soglasno.
 
 
                        dr. Jadranka Sovdat
                        Predsednica
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon posamični akt
Vlagatelj:
Roman Matek, Vojnik
Datum vloge:
29.12.2015
Datum odločitve:
28.09.2018
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje zavrženje
Dokument:
US31616