Up-100/16, U-I-24/16

Opravilna št.:
Up-100/16, U-I-24/16
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2018:Up.100.16
Izrek:
Ustavna pritožba zoper I. in II. točko izreka sklepa Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 538/2015 z dne 8. 12. 2015 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Celju št. St 1138/2014 z dne 7. 7. 2015 in z dne 16. 7. 2015 se ne sprejme.
 
Ustavna pritožba zoper III. točko izreka sklepa Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 538/2015 z dne 8. 12. 2015 se zavrže.
 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 28. člena Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/08 in 35/09) se zavrže.
 
Pritožnika oziroma pobudnika sama nosita svoje stroške postopka pred Ustavnim sodiščem.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče ustavne pritožbe ni sprejelo v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču.
 
Če pritožnik nima več pravnega interesa za nadaljevanje postopka z ustavno pritožbo, jo Ustavno sodišče zavrže. 
 
Pobudnik nima pravovarstvene potrebe za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti predpisa, ki je prenehal veljati, če ne izkaže, da bi bilo z morebitno ugoditvijo pobudi mogoče odpraviti posledice protiustavnosti oziroma nezakonitosti.
Geslo:
1.5.51.2.3 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Nesprejem, ker je zadeva majhnega pomena. 1.5.51.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Zavrženje. 1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa. 1.5.51.1.11 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Odločitev o stroških . 1.4.14.3 - Ustavno sodstvo - Postopek - Stroški - Stroški postopka. 1.4.51.5.1 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravovarstvena potreba v primeru, ko je predpis prenehal veljati - Pred začetkom postopka. 1.4.52.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke v postopku ustavne pritožbe - Pravni interes za vložitev ustavne pritožbe. 1.4.10.6 - Ustavno sodstvo - Postopek - Vmesni postopki - Izločitev sodnika.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, 34.1, 34.1 v zvezi s 49.1, 55.b.1.2, 55.b.2, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-100/16-12                        
U-I-24/16-8                               
12. 10. 2018
 
 
SKLEP
 
Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus pobude in ustavne pritožbe Davida Srdareva, Škofljica, in družbe KM INŠTALACIJE, inštalacije pri gradnjah, d. o. o., Škofja vas, ki ju zastopa Odvetniška družba Borut Soklič, o. p., d. o. o., Celje, na seji 12. oktobra 2018
 

sklenilo:

 
1. Ustavna pritožba zoper I. in II. točko izreka sklepa Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 538/2015 z dne 8. 12. 2015 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Celju št. St 1138/2014 z dne 7. 7. 2015 in z dne 16. 7. 2015 se ne sprejme.
 
2. Ustavna pritožba zoper III. točko izreka sklepa Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 538/2015 z dne 8. 12. 2015 se zavrže.
 
3. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 28. člena Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/08 in 35/09) se zavrže.
 
4. Pritožnika oziroma pobudnika sama nosita svoje stroške postopka pred Ustavnim sodiščem.
 
 
OBRAZLOŽITEV
 
 
A.
 
1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom nad dolžnikom potrdilo prisilno poravnavo s konverzijo terjatev, odločilo o njenih učinkih za navadne in zavarovane finančne terjatve ter za novo nastale navadne finančne terjatve. Po pritožbi pritožnikov je Višje sodišče izpodbijani sklep potrdilo.
 
2. Pritožnika izpodbijata sodno odločbo, navedeno v 1. in 2. točki izreka tega sklepa. Zatrjujeta kršitev 14., 22., 23., 25. in 33. člena Ustave. Navajata, da je bil izpodbijani sklep, s katerim je bilo poseženo v njune obligacijske oziroma korporacijske pravice, izdan ob neupoštevanju dolžnikove insolventnosti kot predpostavke za začetek (in tek) postopka prisilne poravnave. Poudarjata, da sodišče v postopku ni ugotavljalo, ali je bil dolžnik ob začetku postopka insolventen, in tudi ni nikdar preverjalo pravilnosti cenitve, s katero je dolžnik izkazoval svojo kapitalsko neustreznost. Menita, da ni bilo potrebe po (delnem) prenehanju terjatev oz. poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala in posledični razveljavitvi dotedanjih delnic. V stroškovnem delu poudarjata nesorazmerno višino in nepotrebnost prisojenih stroškov. Hkrati vlagata pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti 28. člena Zakona o odvetniški tarifi (ZOdvT). Zatrjujeta neskladje izpodbijanega člena s 14., 22. in 25. členom Ustave.
 
 
B.
 
3. Ustavno sodišče ustavne pritožbe v delu, kjer pritožnika izpodbijata I. in II. točko izreka sklepa Višjega sodišča v Ljubljani v zvezi s prvostopenjskim sklepom ni sprejelo v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) (1. točka izreka).
 
4. Ker je Vrhovno sodišče na podlagi vložene zahteve za varstvo zakonitosti sklep v delu III. točke izreka spremenilo, pritožnika v tem delu nimata več pravnega interesa za nadaljevanje postopka z ustavno pritožbo. Zato jo je Ustavno sodišče zavrglo (2. točka izreka).
 
5. Izpodbijani predpis v času vložitve pobude ni več veljal. Ustavno sodišče praviloma presoja le veljavne predpise. Na podlagi 47. člena ZUstS lahko presoja neveljavne predpise, če niso bile odpravljene posledice protiustavnosti in nezakonitosti.
 
6. Izpodbijani člen ni učinkoval neposredno. Ustavno sodišče je v sklepu št. U-I-174/05 z dne 13. 12. 2007 (Uradni list RS, št. 122/07, in OdlUS XVI, 87) sprejelo stališče, da se lahko tudi v primerih, ko se s pobudo zahteva presoja ustavnosti oziroma zakonitosti predpisa, ki je bodisi prenehal veljati že pred vložitvijo pobude bodisi po vložitvi pobude, pobuda vloži šele po izčrpanju pravnih sredstev zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanega predpisa, hkrati z ustavno pritožbo, pod pogoji iz 50. do 60. člena ZUstS. Pobudnika sta svoj pravni interes za začetek postopka za oceno ustavnosti izpodbijanega člena utemeljevala z vloženo ustavno pritožbo, ki jo je Ustavno sodišče v delu izpodbijanega stroškovnega dela odločitve zavrglo. Glede na navedeno morebitna ugoditev pobudi na pravni položaj pobudnikov ne bi mogla vplivati, kar pomeni, da pobudnika ne izkazujeta pravovarstvene potrebe iz 47. člena ZUstS za oceno ustavnosti predpisa. Zato je Ustavno sodišče pobudo zavrglo (3. točka izreka).
 
7. V postopku pred Ustavnim sodiščem nosi vsak udeleženec svoje stroške, če Ustavno sodišče ne odloči drugače. Ker niso bili podani razlogi za drugačno odločitev, je Ustavno sodišče odločilo, kot izhaja iz 4. točke izreka tega sklepa.
C.
 
8. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena, druge alineje prvega odstavka 55.b člena, tretjega odstavka 25. člena, prvega odstavka 34. člena in prvega odstavka 34. člena v zvezi s prvim odstavkom 49. člena ZUstS ter prve alineje drugega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17) v sestavi: predsednica dr. Jadranka Sovdat ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Rajko Knez, dr. Etelka Korpič – Horvat, dr. Špelca Mežnar in Marko Šorli. Sodnik dr. Marijan Pavčnik je bil pri odločanju v tej zadevi izločen. Ustavno sodišče je sklep sprejelo soglasno.
 
 
 
Dr. Jadranka Sovdat
Predsednica
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon posamični akt
Vlagatelj:
David Srdarev in drugi, Škofljica
Datum vloge:
28.01.2016
Datum odločitve:
12.10.2018
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe zavrženje zavrženje
Dokument:
US31621