Up-105/16

Opravilna št.:
Up-105/16
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2018:Up.105.16
Akt:
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 20/2014 z dne 18. 11. 2015 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. I U 47/2013 z dne 20. 11. 2013
Izrek:
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 20/2014 z dne 18. 11. 2015 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. I U 47/2013 z dne 20. 11. 2013 se ne sprejme.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče ustavne pritožbe ni sprejelo v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču.
 
Pritožnikove vloge, ki jo je opredelil kot pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti, Ustavno sodišče ni obravnavalo, ker je presojo izpodbijanih določb predlagal podrejeno. Čeprav ni izrecno navedel, da pobudo vlaga podrejeno, tak njegov namen jasno izhaja iz vsebine navedb v pobudi (saj očita protiustavnost razlage predpisa upravnim organom in sodiščem in le za primer, če bi Ustavno sodišče presodilo, da je taka razlaga tudi edina pravilna, zatrjuje, da je izpodbijana ureditev v neskladju z Ustavo). Zakon o Ustavnem sodišču ne omogoča, da bi pritožnik ob vložitvi ustavne pritožbe podrejeno vložil pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti predpisa, zato Ustavno sodišče take podrejene pobude ne presoja.
Geslo:
1.5.51.2.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Nesprejem, ker očitno ni kršitve ustavnih pravic.
Pravna podlaga:
Člen 55.b.2, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-105/16-14
19. 11. 2018
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložil Ferdinand Kunst, Šempeter v Savinjski dolini, ki ga zastopa Odvetniška družba Čeferin, o. p., d. o. o., Grosuplje, na seji 19. novembra 2018
 

sklenil:

 
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 20/2014 z dne 18. 11. 2015 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. I U 47/2013 z dne 20. 11. 2013 se ne sprejme.
 
OBRAZLOŽITEV
 
1. Senat ustavne pritožbe ni sprejel v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS).
 
2. Pritožnikove vloge, ki jo je opredelil kot pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti 53. in 56. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08 in nasl. – ZKme-1), Ustavno sodišče ni obravnavalo, ker je presojo izpodbijanih določb predlagal podrejeno. Čeprav pritožnik ni izrecno navedel, da pobudo vlaga podrejeno, tak njegov namen jasno izhaja iz vsebine navedb v pobudi.[1] ZUstS ne omogoča, da bi pritožnik ob vložitvi ustavne pritožbe podrejeno vložil pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti predpisa, zato Ustavno sodišče take podrejene pobude ne presoja.[2] Sicer pa bi Ustavno sodišče, če bi ugotovilo, da izpodbijane odločbe temeljijo na protiustavnem predpisu, oceno njegove ustavnosti opravilo po uradni dolžnosti (drugi odstavek 59. člena ZUstS).
 
3. Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena ZUstS v sestavi: namestnik predsednice senata dr. Matej Accetto ter člana dr. Jadranka Sovdat in Marko Šorli. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
dr. Matej Accetto
Namestnik predsednice senata
 
 
 
[1] Pobudnik namreč očita protiustavnost razlage predpisa upravnim organom in sodiščem. Le za primer, če bi Ustavno sodišče presodilo, da je taka razlaga tudi edina pravilna, zatrjuje, da je izpodbijana ureditev v neskladju z 22., 23., 25. in s 33. členom Ustave.
[2] Primerjaj s sklepoma Ustavnega sodišča št. Up-504/14, Up-563/14 z dne 26. 9. 2014 in št. Up-457/13 z dne 17. 6. 2015.
 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Ferdinand Kunst, Šempeter v Savinjski dolini
Datum vloge:
29.01.2016
Datum odločitve:
19.11.2018
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
Dokument:
US31678