U-I-165/16

Opravilna št.:
U-I-165/16
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2018:U.I.165.16
Akt:
Kazenski zakonik (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16 in 27/17) (KZ-1), 5. odst. 88. čl.
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti petega odstavka 88. člena Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16 in 27/17) v delu, ki se nanaša na upoštevanje kazenskih postopkov, ki tečejo zoper obsojenca za kazniva dejanja, storjena pred nastopom kazni zapora, se zavrže.
Evidenčni stavek:
Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da izpodbijana določba neposredno posega v njegov pravni položaj.
Geslo:
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa. 1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-165/16-4
18. 12. 2018
 
 
 

SKLEP

 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Gorana Letića, Ljubljana, na seji 18. decembra 2018
 

sklenilo:

 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti petega odstavka 88. člena Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16 in 27/17) v delu, ki se nanaša na upoštevanje kazenskih postopkov, ki tečejo zoper obsojenca za kazniva dejanja, storjena pred nastopom kazni zapora, se zavrže.
 

OBRAZLOŽITEV

 
1. Pobudnik izpodbija v izreku tega sklepa navedeni predpis. Zatrjuje, da je v neskladju z 2., 19., 27. in 28. členom Ustave. V utemeljitev pravnega interesa za vložitev pobude navaja, da je na prestajanju kazni zapora in izpolnjuje vse formalne pogoje za pogojni odpust. Pobudi prilaga odločbo, s katero je komisija za pogojni odpust odločila, da se pobudnik pogojno ne odpusti s prestajanja zaporne kazni.
 
2. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
 
3. Izpodbijani peti odstavek 88. člena Kazenskega zakonika (KZ-1), ki določa merila za presojo ponovitvene nevarnosti pri odločanju o pogojnem odpustu obsojenca, ne učinkuje neposredno. Ta določba namreč brez posamičnega akta, tj. brez odločbe komisije za pogojni odpust, ne vpliva na pravni položaj posameznika. V takšnih primerih se lahko pobuda vloži po izčrpanju pravnih sredstev zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanega predpisa, hkrati z ustavno pritožbo, pod pogoji iz 50. do 60. člena ZUstS. To stališče Ustavnega sodišča je podrobneje obrazloženo v sklepu št. U-I-275/07 z dne 22. 11. 2007 (Uradni list RS, št. 110/07, in OdlUS XVI, 82).
 
4. Navedeno pomeni, da bi bil pobudnikov pravni interes za presojo ustavnosti izpodbijane določbe podan le, če bi hkrati s pobudo vložil tudi ustavno pritožbo zoper odločbo komisije za pogojni odpust, česar pobudnik ni storil. Pobudnik je sicer pobudi priložil odločbo, s katero je komisija za pogojni odpust odločila, da se pobudnik pogojno ne odpusti s prestajanja zaporne kazni, vendar zoper to odločitev ni vložil ustavne pritožbe, prav tako pa tudi ni izkazal, da je zoper to odločitev izčrpal vsa predhodna pravna sredstva. Iz navedenih razlogov pobudnik ne izkazuje pravnega interesa za začetek postopka za oceno ustavnosti izpodbijane zakonske določbe, zato je Ustavno sodišče pobudo zavrglo.
 
5. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena ZUstS v sestavi: podpredsednica dr. Etelka Korpič – Horvat ter sodnici in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Rajko Knez, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik in Marko Šorli. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Etelka Korpič – Horvat
Podpredsednica
 
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Goran Letić, Ljubljana
Datum vloge:
12.09.2016
Datum odločitve:
18.12.2018
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Dokument:
US31710