U-I-5/19

Opravilna št.:
U-I-5/19
Akt:
Izvrševanje Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu "Ob Belokriški" (Uradni list RS, št. 76/18), Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Park cvetja (Uradni list RS, št. 76/18) in Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Med vrtovi (Uradni list RS, št. 76/18) se do končne odločitve Ustavnega sodišča zadrži.
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-5/19-13
27. 3. 2019
 
 
 

SKLEP

 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Davorina Petarosa, Piran, ki ga zastopata Marko Zorman in Kira Zorman, odvetnika iz odvetniške družbe Zorman, d. o. o., o. p., Piran, na seji 27. marca 2019
 
 

sklenilo:

 
Izvrševanje Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu "Ob Belokriški" (Uradni list RS, št. 76/18), Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Park cvetja (Uradni list RS, št. 76/18) in Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Med vrtovi (Uradni list RS, št. 76/18) se do končne odločitve Ustavnega sodišča zadrži.
 
 

OBRAZLOŽITEV

 
1. Pobudnik izpodbija Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu "Ob Belokriški", Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Park cvetja in Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Med vrtovi (v nadaljevanju Odloki). Zatrjuje kršitev 3. člena v zvezi s 44. členom in 90. člena Ustave, tretjega odstavka 46. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 30/18 – ZLS) ter 3. člena in tretjega odstavka 13. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo – ZRLI). Navaja, da je pravočasno vložil pobudo za razpis referenduma za vse tri Odloke ter da je na poziv župana Občine Piran tudi odpravil ugotovljene neskladnosti v seznamu za preverjanje verodostojnosti podpisov in obstoja podpisnikov, župan pa je nato izdal ugotovitveni sklep, s katerim je odločil, da se šteje, da pobuda volivcev za vložitev zahteve za razpis referenduma za uveljavitev Odlokov, ki jo je vložil pobudnik, ni bila vložena. Trdi, da je Občina Piran nato Odloke objavila v Uradnem listu Republike Slovenije in s tem dosegla njihovo veljavnost. Nadalje navaja, da je zoper navedeni sklep župana vložil tožbo na Upravno sodišče, ki je sklep s sodbo z dne 13. 12. 2018 odpravilo in zadevo vrnilo Občini Piran v ponovno odločanje. Pobudnik trdi, da so bili Odloki sprejeti po nezakonitem postopku, ker ima vložitev pobude za referendum suspenzivni učinek glede objave sprejetih odlokov, župan pa bi moral zadržati njihovo objavo do odločitve o pobudi oziroma do odločitve na referendumu. Občina naj bi ga tako prikrajšala za pravico do neposrednega sodelovanja pri upravljanju javnih zadev, katerega oblika je tudi referendumsko odločanje, oziroma za neposredno odločanje o sprejetju Odlokov in o njihovi primernosti za življenje v Občini Piran. Ustavnemu sodišču predlaga, naj Odloke odpravi oziroma, podredno, naj ugotovi, da Odloki niso bili objavljeni v skladu z Ustavo in zakonom, zato niso začeli veljati in se ne smejo uporabljati.
 
2. Obenem pobudnik predlaga, naj Ustavno sodišče do končne odločitve zadrži izvrševanje Odlokov. Predlog za zadržanje izvrševanja utemeljuje z zatrjevanjem, da bi izvrševanje Odlokov pomenilo težko popravljivo škodo in večjo gospodarsko škodo, saj se na podlagi Odlokov pridobivajo gradbena in druga dovoljenja za gradnjo, v katera upravičenci vlagajo sredstva, ter gradijo objekti, za kar bi bila Občina Piran v primeru odprave odškodninsko odgovorna, to pa bi v končni fazi bremenilo davkoplačevalce. Z izvrševanjem Odlokov naj bi se nadaljevalo tudi kratenje pobudnikove referendumske pravice in pravice volivcev do odločanja.  
 
3. Občina Piran v odgovoru na predlog za začasno zadržanje izvrševanja izpodbijanih Odlokov pritrjuje navedbam pobudnika, da so bili izpodbijani Odloki po izdaji ugotovitvenega sklepa župana Občine Piran z dne 20. 11. 2018 objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije z dne 30. 11. 2018 in so začeli veljati 1. 12. 2018. Trdi, da bi s predlagano odpravo Odlokov nastala težko popravljiva škoda, zato bi bila dolžna nasprotovati tudi predlaganemu zadržanju njihovega izvrševanja. Meni, da pa bi morebitna ugotovitev, da izpodbijani Odloki niso bili razglašeni in objavljeni v skladu z Ustavo in zakonom, lahko privedla do odškodninske odgovornosti Občine Piran. Ta škoda bi lahko bila po njenem mnenju ob začasnem zadržanju izvrševanja Odlokov po naravi stvari manjša. Ustavnemu sodišču predlaga, naj v okviru odločanja o začasnem izvrševanju odloči tudi o odreditvi izvedbe referendumskih opravil. 
 
4. Po prvem odstavku 39. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) sme Ustavno sodišče do končne odločitve v celoti ali delno zadržati izvršitev predpisa, če bi zaradi njegovega izvrševanja lahko nastale težko popravljive posledice. Kadar Ustavno sodišče odloča o začasnem zadržanju izvrševanja izpodbijanega predpisa, vselej tehta med škodljivimi posledicami, ki bi jih povzročilo izvrševanje protiustavnega predpisa, in škodljivimi posledicami, ki bi nastale, če se izpodbijane določbe sploh ne bi izvrševale, pa bi se v ustavnosodni presoji izkazalo, da niso v neskladju z Ustavo.
 
5. Po presoji Ustavnega sodišča so posledice, ki bi nastale z izvrševanjem izpodbijanih Odlokov, hujše od posledic, ki jih lahko povzroči zadržanje izvrševanja teh predpisov. Izpodbijani Odloki so pravna podlaga za izdajo gradbenih dovoljenj za novogradnje, gradnja pa lahko povzroči težko popravljive škodljive posledice v prostoru. Po drugi strani zadržanje izvrševanja izpodbijanih Odlokov nima drugih posledic, kot je ta, da se postopki izdaje gradbenih dovoljenj do končne odločitve Ustavnega sodišča ne morejo začeti oziroma končati. Ti postopki bodo lahko izvedeni kasneje, če bo ugotovljeno, da izpodbijana ureditev ni v neskladju z Ustavo ali zakonom. Ustavno sodišče je glede na navedeno do njegove končne odločitve zadržalo izvrševanje Odlokov. Glede odprave pa bo Ustavno sodišče odločalo, ko bo ocenilo, ali so izpodbijani Odloki v neskladju z Ustavo ali zakonom.
 
6. Ustavno sodišče je sklenilo tudi, da bo o pobudi odločalo prednostno.
 
7. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi prvega odstavka 39. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Rajko Knez ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Etelka Korpič – Horvat, dr. Špelca Mežnar, Marko Šorli in dr. Katja Šugman Stubbs. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
 
dr. Rajko Knez
Predsednik
 
 
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
podzakonski akt
Vlagatelj:
Davorin Petaros, Piran
Datum vloge:
16.01.2019
Datum odločitve:
27.03.2019
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
začasno zadržanje
Dokument:
USZZ59