U-I-109/19

Opravilna št.:
U-I-109/19
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2019:U.I.109.19
Akt:
Zakon o vojnih veteranih (Uradni list RS, št. 59/06 – uradno prečiščeno besedilo in 32/14) (ZVV), 8., 9., 10., 11. in 12. čl.
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 8., 9., 10., 11. in 12. člena Zakona o vojnih veteranih (Uradni list RS, št. 59/06 – uradno prečiščeno besedilo in 32/14) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Pobuda mora vsebovati navedbo razlogov neskladnosti predpisa z Ustavo ali zakonom in podatke, iz katerih je razvidno, da izpodbijani predpis neposredno posega v pobudnikove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj. Če ta pogoj ni izpolnjen, Ustavno sodišče pobudo zavrže. 
Geslo:
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa. 1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-109/19-4
6. 5. 2019
 
 
 
 

SKLEP

 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Dimitrija Kebeta, Vrhnika, na seji 6. maja 2019
 

sklenilo:

 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 8., 9., 10., 11. in 12. člena Zakona o vojnih veteranih (Uradni list RS, št. 59/06 – uradno prečiščeno besedilo in 32/14) se zavrže.
 
 

OBRAZLOŽITEV

 

1. Pobudnik navaja, da izpodbija 8., 9., 10., 11. in 12. člen Zakona o vojnih veteranih (v nadaljevanju ZVV), ker se cenzus za izračun veteranskega dodatka ne usklajuje z dvigom minimalne pokojnine. Ker naj se cenzus za izračun veteranskega dodatka v znesku 497,15 EUR že več let ne bi spremenil, naj bi se posledično veteranski dodatek prejemniku pokojnine ob vsakokratni uskladitvi pokojnine znižal za znesek povišane pokojnine. Pobudnik meni, da bi se zaradi dviga minimalne pokojnine za 40 let delovne dobe na 500,00 EUR moral povišati tudi cenzus za izračun veteranskega dodatka. Ker bo sedaj minimalna pokojnina višja, naj bi bili vojni veterani (predvsem tisti, ki so se tako kot on sam borili za samostojno Slovenijo) zaradi razlike 2,85 EUR ob veteranski dodatek in še ob dodatno zdravstveno zavarovanje. Ker je veteranski dodatek namenjen tistim, ki ne dosegajo cenzusa, predvsem upokojencem, ki imajo nizko pokojnino, naj bi bili prav ti najbolj prizadeti. Meni, da bi se cenzus za izračun veteranskega dodatka moral dvigniti za toliko, da ne bo vplival na njegovo izplačilo, s tem pa najbolj ranljivi, med katere spada tudi sam, ne bodo prizadeti. Ustavnemu sodišču predlaga, naj oceni ustavnost izpodbijanih določb ZVV tako, da bo ohranjen namen izplačila veteranskega dodatka, s tem pa preprečeno nadaljnje slabšanje položaja vojnih veteranov.

 
2. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj. Poleg tega mora pobuda imeti sestavine, kot jih določa drugi odstavek 24.b člena ZUstS, ki med drugim izrecno določa, da mora pobuda vsebovati podatke, iz katerih je razvidno, da izpodbijani predpis neposredno posega v pobudnikove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj. Ena izmed zahtev pa je tudi, da mora pobuda vsebovati razloge neskladnosti izpodbijanih členov predpisa z Ustavo ali zakonom (drugi odstavek 24.b člena v zvezi s tretjo alinejo prvega odstavka 24.b člena ZUstS). Pobudnik mora torej jasno navesti, v čem je protiustavnost izpodbijane zakonske norme oziroma protiustavnost ali nezakonitost podzakonskega predpisa.
 
3. Iz pobudnikovih navedb je mogoče razumeti, da je pobudnik upokojenec, da prejema nizko pokojnino in da je vojni veteran, vendar pobudnik tega ne izkaže. Ustavno sodišče zato ne more preizkusiti, ali pobudnikov pravni interes za vložitev pobude sploh obstaja. Poleg navedenega pa pobuda ne vsebuje navedbe razlogov neskladnosti izpodbijanih določb z Ustavo. To pomeni, da pobuda glede izpodbijanih določb ne vsebuje bistvenih sestavin, ki jih mora vsebovati vsaka pobuda (drugi odstavek 24.b člena v zvezi s tretjo alinejo prvega odstavka 24.b člena ZUstS). Ustavno sodišče je glede na navedeno pobudo zavrglo.
 
4. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena ZUstS in prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17) v sestavi: predsednik dr. Rajko Knez ter sodnice in sodniki dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Etelka Korpič – Horvat, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik, Marko Šorli in dr. Katja Šugman Stubbs. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
 
dr. Rajko Knez
Predsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Dimitrij Kebe, Vrhnika
Datum vloge:
07.03.2019
Datum odločitve:
06.05.2019
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Dokument:
US31877