U-I-91/17

Opravilna št.:
U-I-91/17
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2019:U.I.91.17
Akt:
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Kungota (Uradni list RS, št. 89/03, ter Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 26/07, 16/08, 4/15 in 20/15), 1. in 3. odst. 3. čl., 2. in 6. odst. 26. čl., 4. in 5. odst. 28. čl. in 53. čl.
Izrek:
Postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti prvega in tretjega odstavka 3. člena, drugega in šestega odstavka 26. člena, četrtega in petega odstavka 28. člena in 53. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Kungota (Uradni list RS, št. 89/03, ter Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 26/07, 16/08, 4/15 in 20/15) se ustavi.
Evidenčni stavek:
Postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisa se ustavi, če predlagatelj zahteve v roku, ki ga določi Ustavno sodišče, ne da podatkov, potrebnih za nadaljevanje postopka.
Geslo:
1.2.51.3.4 - Ustavno sodstvo - Vrste vlog - Aktivna legitimacija v postopku pred Ustavnim sodiščem - Predlagatelj - Vlada.
Pravna podlaga:
Člen 28.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-91/17-8
16. 5. 2019
 
 
 

SKLEP

 
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, začetem z zahtevo Vlade, na seji 16. maja 2019
 
 

sklenilo:

 
Postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti prvega in tretjega odstavka 3. člena, drugega in šestega odstavka 26. člena, četrtega in petega odstavka 28. člena in 53. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Kungota (Uradni list RS, št. 89/03, ter Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 26/07, 16/08, 4/15 in 20/15) se ustavi.
 
 

OBRAZLOŽITEV

 
1. Predlagateljica izpodbija prvi in tretji odstavek 3. člena, drugi in šesti odstavek 26. člena, četrti in peti odstavek 28. člena in 53. člen Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Kungota (v nadaljevanju Odlok). Meni, da Odlok nezakonito razveljavlja veljavna prostorska akta, in sicer Odlok o zazidalnem načrtu za del naselja Zgornja Kungota (Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 7/90) in Odlok o zazidalnem načrtu dela naselja Spodnja Kungota – Gradiška II (Uradni list RS, št. 28/2000 in 109/06, ter Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 38/84, 16/85, 10/07, 16/08, 27/09, 8/11 in 22/11). Trdi, da v skladu s 96. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12 in 109/12 – v nadaljevanju ZPNačrt) ni dopustno razveljaviti zazidalnih načrtov, sprejetih po prej veljavni zakonodaji, s spremembo in dopolnitvijo odloka o prostorskih ureditvenih pogojih, kot naj bi to storila Občina Kungota z izpodbijanimi določbami Odloka. Izpodbijane določbe Odloka naj bi bile zato v neskladju s tretjim, četrtim in petim odstavkom 96. člena ZPNačrt in posledično s 153. členom Ustave.
 
2. Odlok je z uveljavitvijo Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Kungota (Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 21/18) prenehal veljati. Ustavno sodišče je zato z dopisom z dne 4. 3. 2019 predlagateljico pozvalo, naj pojasni, ali vztraja pri vloženi zahtevi, ter v primeru, da pri zahtevi vztraja, tudi pojasni, iz česa naj bi izhajalo, da posledice protiustavnosti niso bile odpravljene. Opozorilo jo je tudi na posledice, če na poziv ne odgovori.  
 
3. Predlagateljica v postavljenem roku na poziv ni odgovorila, zato je Ustavno sodišče postopek ustavilo.  
 
4. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 28. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – ZUstS) v sestavi: predsednik dr. Rajko Knez ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Etelka Korpič – Horvat, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik in Marko Šorli. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
 
dr. Rajko Knez
Predsednik
 
 
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
občinski predpis
Vlagatelj:
Vlada Republike Slovenije
Datum vloge:
01.06.2017
Datum odločitve:
16.05.2019
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
ustavitev
Dokument:
US31880