U-I-133/19

Opravilna št.:
U-I-133/19
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2019:U.I.133.19
Akt:
Statut Inženirske zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 37/18), 4. odst. 13. čl.
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti četrtega odstavka 13. člena Statuta Inženirske zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 37/18) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da izpodbijana določba neposredno posega v njegov pravni položaj.
Geslo:
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa. 1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-133/19-6
5. 6. 2019
 
 
 

SKLEP

 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude samostojnega podjetnika Geodetsko podjetje Koper Bojan Umar, s. p., Koper, na seji 5. junija 2019
 

sklenilo:

 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti četrtega odstavka 13. člena Statuta Inženirske zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 37/18) se zavrže.
 
 

OBRAZLOŽITEV

 
1. Pobudnik zatrjuje, da je četrti odstavek Statuta Inženirske zbornice Slovenije (v nadaljevanju Statut) v neskladju s 74. členom Ustave ter načelom ustavnosti in zakonitosti. Četrti odstavek 13. člena Statuta naj bi zožil s 5. členom Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17 – v nadaljevanju ZAID) določene načine opravljanja poklicnih nalog pooblaščenih inženirjev. Pobudnik zatrjuje, da je v fazi ustanavljanja gospodarske družbe, ki bo izvajala geodetsko dejavnost, zato naj bi mu bilo zaradi izpodbijane določbe Statuta onemogočeno poslovanje pod pogoji, ki jih določa zakon.
 
2. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
 
3. V skladu s tretjim odstavkom 5. člena ZAID lahko pooblaščeni arhitekti in inženirji svoje poklicne naloge po tem zakonu opravljajo stalno in trajno na več načinov. Med drugim jih lahko opravljajo na podlagi drugega pravnega razmerja o opravljanju dela za družbo, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje arhitekturne in inženirske dejavnosti po določbah tega zakona, če je pooblaščeni arhitekt in inženir družbenik (tretja alineja tretjega odstavka 5. člena ZAID). V 13. členu Statuta so podrobneje opredeljeni načini opravljanja poklicnih nalog pooblaščenih inženirjev. V četrtem odstavku 13. člena Statuta je opredeljen način stalnega in trajnega opravljanja poklicnih nalog pooblaščenega inženirja družbenika gospodarske družbe, ki opravlja inženirsko dejavnost.[1] Iz 7. člena ZAID izhaja, da mora pooblaščeni inženir za pridobitev pravice do vpisa v imenik pooblaščenih inženirjev izpolnjevati tudi pogoje glede opravljanja poklicnih nalog na enega izmed načinov iz tretjega odstavka 5. člena ZAID (6. točka prvega odstavka 7. člena ZAID). Iz tretjega odstavka 7. člena ZAID izhaja, da Inženirska zbornica Slovenije (v nadaljevanju IZS) na podlagi odločbe v imenik pooblaščenih inženirjev (v nadaljevanju imenik) vpiše mirovanje poklicnega naziva, če posameznik, ki vloži zahtevo za vpis v imenik, ne izpolnjuje pogojev iz 6. točke prvega odstavka 7. člena ZAID. Če pride do spremembe načina opravljanja poklicnih nalog, morajo člani sporočiti spremembo IZS najpozneje v 15 dneh po nastanku spremembe (peti odstavek 11. člena v zvezi s 7. točko četrtega odstavka 11. člena ZAID). V skladu s sedmim odstavkom 13. člena ZAID izda IZS pooblaščenemu inženirju po uradni dolžnosti odločbo o mirovanju in vpiše mirovanje v imenik pooblaščenih inženirjev, če ugotovi, da posameznik ne izpolnjuje pogojev iz 6. točke prvega odstavka 7. člena ZAID. O pritožbi zoper odločbo o mirovanju odloča ministrstvo, pristojno za prostorske in gradbene zadeve. Sodno varstvo je pobudniku zagotovljeno v upravnem sporu.
 
4. Iz navedenega izhaja, da izpodbijana določba ne učinkuje neposredno. V takih primerih se lahko pobuda vloži šele po izčrpanju pravnih sredstev zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanega predpisa, hkrati z ustavno pritožbo, pod pogoji iz 50. do 60. člena ZUstS. To stališče Ustavnega sodišča je podrobneje obrazloženo v sklepu št. U-I-251/07 z dne 10. 1. 2008 (Uradni list RS, št. 6/08, in OdlUS XVII, 2). Iz razlogov, navedenih v citiranem sklepu, pobudnik ne izkazuje pravnega interesa za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti izpodbijane določbe Statuta. Zato je Ustavno sodišče njegovo pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti četrtega odstavka 13. člena Statuta zavrglo.
 
5. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena ZUstS in prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17) v sestavi: predsednik dr. Rajko Knez ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Etelka Korpič – Horvat, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik, Marko Šorli in dr. Katja Šugman Stubbs. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Rajko Knez
Predsednik
 
 
[1] Četrti odstavek 13. člena Statuta določa: "V primeru, če je pooblaščeni inženir družbenik gospodarske družbe, ki opravlja inženirsko dejavnost, mora sam stalno in trajno opravljati poklic, zato mora skleniti pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas z družbo, v kateri je družbenik, ali za krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja."
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
podzakonski akt
Vlagatelj:
Umer Bojan s.p., GPK Geodetsko podjetje Koper, Koper
Datum vloge:
23.04.2019
Datum odločitve:
05.06.2019
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Dokument:
US31903