Up-1232/18

Opravilna št.:
Up-1232/18
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2019:Up.1232.18
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 67/2016 z dne 20. 6. 2018 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Novi Gorici, št. III U 127/2015 z dne 8. 1. 2016
Izrek:
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 67/2016 z dne 20. 6. 2018 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Novi Gorici, št. III U 127/2015 z dne 8. 1. 2016 se ne sprejme.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče ustavne pritožbe ni sprejelo v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču. Pritožničine vloge, ki jo je opredelila kot pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti, Ustavno sodišče ni obravnavalo, ker je presojo izpodbijanih določb predlagala podrejeno. 
Geslo:
1.5.51.2.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Nesprejem, ker očitno ni kršitve ustavnih pravic.
Pravna podlaga:
Člen 55.b.2, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-1232/18-5
13. 6. 2019
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložila družba CPK, d. d., Koper, ki jo zastopa Odvetniška družba Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji, o. p., d. o. o., Ljubljana, na seji 13. junija 2019
 

sklenil:

 
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 67/2016 z dne 20. 6. 2018 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Novi Gorici, št. III U 127/2015 z dne 8. 1. 2016 se ne sprejme.
 
 
OBRAZLOŽITEV
 
1. Senat ustavne pritožbe ni sprejel v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS).
 
2. Pritožničine vloge, ki jo je opredelila kot pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka in 3. točke četrtega odstavka 155. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 14/14 – uradno prečiščeno besedilo – ZRud-1) ter za oceno ustavnosti in zakonitosti prve alineje 36. člena Uredbe o rudarski koncesnini in sredstvih za sanacijo (Uradni list RS, št. 91/11 in 57/13), Ustavno sodišče ni obravnavalo, ker je presojo izpodbijanih določb predlagala podrejeno. Čeprav pritožnica ni izrecno navedla, da pobudo vlaga podrejeno, tak njen namen jasno izhaja iz vsebine njenih navedb.[1] ZUstS ne omogoča, da bi pritožnik ob vložitvi ustavne pritožbe podrejeno vložil pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti predpisa, zato Ustavno sodišče take podrejene pobude ne presoja.[2] Sicer pa bi Ustavno sodišče, če bi ugotovilo, da izpodbijane odločbe temeljijo na protiustavnih in nezakonitih predpisih, oceno njihove ustavnosti in zakonitosti opravilo po uradni dolžnosti (drugi odstavek 59. člena ZUstS).
 
3. Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena ZUstS ter prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17) v sestavi: predsednica senata dr. Špelca Mežnar ter člana dr. Matej Accetto in dr. Etelka Korpič – Horvat. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
 
 
dr. Špelca Mežnar
Predsednica senata
 
 
 
 
[1] Pobudnica v tej zadevi namreč očita protiustavnost razlage predpisov. Le za primer, če bi Ustavno sodišče presodilo, da je taka razlaga tudi edina pravilna, oziroma da ustavnoskladna razlaga ni mogoča, zatrjuje, da je izpodbijana ureditev v neskladju z 2., 33. in 74. členom Ustave.
[2] Primerjaj s sklepi Ustavnega sodišča št. Up-504/14, Up-563/14 z dne 26. 9. 2014, št. Up-457/13 z dne 17. 6. 2015 in št. Up-105/16 z dne 19. 11. 2018.
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
CPK, d.d., Koper
Datum vloge:
05.09.2018
Datum odločitve:
13.06.2019
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
Dokument:
US31944