U-I-23/17

Opravilna št.:
U-I-23/17
Akt:
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.) (ZOFVI), 1. odst. 81. čl. in Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11 in 63/13) (ZOsn), 90. čl.
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 81. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.) in 90. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11 in 63/13) se zavrne.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti (in zakonitosti) zavrne, če od odločitve ni pričakovati rešitve pomembnega pravnega vprašanja. 
Geslo:
1.5.51.1.5.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrnitev pobude - Ker ne odpira pomembnega vprašanja.
Pravna podlaga:
Člen 26.2, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-23/17-8
14. 6. 2019
 
 

SKLEP

 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Jasmine Kovačič, Ivančna Gorica, ki jo zastopa Odvetniška družba Felicijan Pristovšek, o. p., d. o. o., Ljubljana, in mld. Isabelle Evelyn Pulko, Ivančna Gorica, ki jo po pooblastilu zakonite zastopnice Jasmine Kovačič zastopa Odvetniška družba Felicijan Pristovšek, o. p., d. o. o., Ljubljana, na seji 14. junija 2019
 
sklenilo:
 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 81. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.) in 90. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11 in 63/13) se zavrne.
 
OBRAZLOŽITEV
 
1. Pobudnici (mati in mld. hči, ki se z materino pomočjo izobražuje na domu) navajata, da izpodbijata prvi odstavek 81. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (v nadaljevanju ZOFVI), ki določa obseg sredstev iz državnega proračuna za financiranje javnih šol, in 90. člen Zakona o osnovni šoli (v nadaljevanju ZOsn), ki določa pravila preverjanja znanja otrok, ki se šolajo na domu. V obeh zakonih naj bi obstajala protiustavna pravna praznina, ker ne določata, da bi morali starši, ki so otroke dolžni izobraževati na domu, za to prejemati javna sredstva. Izpodbijana ureditev naj bi bila zato v neskladju z drugim odstavkom 57. člena Ustave, po katerem se osnovnošolsko izobraževanje financira iz javnih sredstev. Pobudnici navajata, da za šolanje na domu ne prejemata niti centa, prav tako pa ni jasno, ali javna sredstva za šolanje mld. pobudnice prejema osnovna šola, na katero je vpisana. Če teh sredstev ne prejema niti šola, naj bi to pomenilo, da v primeru mld. pobudnice obvezno osnovnošolsko izobraževanje ni financirano iz javnih sredstev. Poudarjata, da osnovna šola, na katero je učenec, ki se izobražuje na domu, formalno vpisan, v skladu z veljavno zakonodajo zanj ni dolžna storiti ničesar razen ob koncu šolskega leta zagotoviti preverjanja znanja v skladu z 90. členom ZOsn. Zato naj ne bi bilo v skladu z Ustavo tudi, če sredstva za učenca, ki se izobražuje na domu, prejema šola. Izpodbijana ureditev naj bi bila tudi v neskladju z načelom enakosti pred zakonom (drugi odstavek 14. člena Ustave), ker naj položaj otrok, ki se izobražujejo na domu, z vidika financiranja ne bi bil enak položaju otrok, ki so jih osnovne šole dolžne izobraževati in za to izobraževanje prejemajo javna sredstva. Pobudnici zatrjujeta tudi neskladje izpodbijane ureditve s prvim odstavkom 15. člena in 22. členom Ustave ter s 35. členom Ustave, ker je do pobudnic diskriminacijska. Prav tako naj bi bila v neskladju z načelom pravne in socialne države (2. člen Ustave).
 
2. Po drugem odstavku 26. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) Ustavno sodišče pobudo zavrne, če od odločitve ni pričakovati rešitve pomembnega pravnega vprašanja. Ko gre za oceno ustavnosti zakona oziroma oceno ustavnosti ali zakonitosti podzakonskega predpisa, sprejme pobudo za začetek takega postopka Ustavno sodišče torej le tedaj, če bo lahko na njeni podlagi odločilo o pomembnem ustavnopravnem vprašanju. Ustavno sodišče je z odločbo št. U-I-269/12 z dne 4. 12. 2014 (Uradni list RS, št. 2/15, in OdlUS XX, 29) že odločilo o bistvenem ustavnopravnem vprašanju, ki je vsebina pobude. Presodilo je, da drugi odstavek 57. člena Ustave, ki določa, da se osnovnošolsko izobraževanje financira iz javnih sredstev, učencem zagotavlja pravico do brezplačnega obiskovanja obveznega javno veljavnega programa osnovnošolskega izobraževanja na javni ali na zasebni šoli (20. točka obrazložitve odločbe). Pravice do izobraževanja na domu, ki ne pomeni izvajanja celotnega javno veljavnega programa osnovnošolskega izobraževanja, Ustava ne zagotavlja. Glede na navedeno izpodbijana zakonska ureditev niti ne sega na področje, ki ga varuje ustavna določba iz drugega odstavka 57. člena. Po oceni Ustavnega sodišča pobuda tudi ne odpira drugih pomembnih ustavnopravnih vprašanj, zato jo je Ustavno sodišče zavrnilo.
 
3. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi drugega odstavka 26. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Rajko Knez ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Etelka Korpič – Horvat, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik, Marko Šorli in dr. Katja Šugman Stubbs. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
 
dr. Rajko Knez
Predsednik
 
 
 
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon zakon
Vlagatelj:
Jasmina Kovačič, Ivančna Gorica in drugi
Datum vloge:
07.02.2017
Datum odločitve:
14.06.2019
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrnitev
Dokument:
US31948