U-I-128/19

Opravilna št.:
U-I-128/19
Akt:
Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 25/14, 85/14 in 64/18), 44., 49. in 197. čl.
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 44., 49. in 197. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 25/14, 85/14 in 64/18) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Če pobuda ne vsebuje razlogov neskladnosti izpodbijanih členov predpisa z Ustavo ali zakonom, jo Ustavno sodišče zavrže. 
Geslo:
1.5.51.1.2.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Nepopolna vloga. 1.4.51.1 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Popolnost vloge.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-128/19-4
2. 7. 2019
 
 
 

SKLEP

 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Pavla Sijanta, Kuzma, na seji 2. julija 2019
 

sklenilo:

 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 44., 49. in 197. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 25/14, 85/14 in 64/18) se zavrže.
 
 

OBRAZLOŽITEV

 
1. Pobudnik izpodbija 44. in 49. člen Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (v nadaljevanju Pravila OZZ), ki urejata pravico do zdraviliškega zdravljenja, in 197. člen Pravil OZZ, ki ureja uveljavljanje te pravice. V utemeljitev pobude se sklicuje na odločbo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju Zavod) z dne 20. 3. 2019, s katero je bilo ugotovljeno, da ni upravičen do zdravljenja v naravnem zdravilišču, in odločbo Zavoda z dne 1. 4. 2019, s katero je bila zavrnjena njegova pritožba zoper prej navedeno odločbo. Pobudnik meni, da navedene določbe Pravil OZZ, na katerih temeljita odločitvi Zavoda, omogočajo imenovanim zdravnikom in zdravstvenim komisijam, da zavračajo odobritev zdraviliškega zdravljenja.
 
2. Drugi odstavek 24.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) določa, kaj mora vsebovati pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti zakona ali drugega predpisa. Med drugimi zahtevami je izrecno določeno, da mora pobuda vsebovati razloge neskladnosti izpodbijanih členov predpisa z Ustavo ali zakonom (drugi odstavek 24.b člena v zvezi s prvo in tretjo alinejo prvega odstavka 24.b člena ZUstS). Pobudnik mora torej jasno navesti, v čem je protiustavnost izpodbijane zakonske norme oziroma protiustavnost ali nezakonitost podzakonskega predpisa.
 
3. Po tretjem odstavku 25. člena ZUstS Ustavno sodišče pobudo zavrže, če niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 24.b člena ZUstS. Ker pobuda ne izpolnjuje pogojev iz navedenega člena ZUstS, jo je Ustavno sodišče zavrglo.
 
4. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena ZUstS in prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17) v sestavi: predsednik dr. Rajko Knez ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Etelka Korpič – Horvat, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik, Marko Šorli in dr. Katja Šugman Stubbs. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Rajko Knez
Predsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
podzakonski akt
Vlagatelj:
Pavel Sijanta, Kuzma
Datum vloge:
11.04.2019
Datum odločitve:
02.07.2019
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Dokument:
US32000