U-I-143/19

Opravilna št.:
U-I-143/19
Akt:
Pravilnik o postopku javnega razpisa Radiotelevizije Slovenija za izdelavo filmov neodvisnih producentov za javno kinematografsko prikazovanje (Uradni list RS, št. 82/18)
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti Pravilnika o postopku javnega razpisa Radiotelevizije Slovenija za izdelavo filmov neodvisnih producentov za javno kinematografsko prikazovanje (Uradni list RS, št. 82/18) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da izpodbijana določba neposredno posega v njegov pravni položaj.
Geslo:
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa. 1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-143/19-4
4. 7. 2019
 
 
 

SKLEP

 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude družbe Nacionalni AV center, d. o. o., Škofljica, ki jo zastopa Andrej Razdrih, odvetnik v Ljubljani, na seji 4. julija 2019
 
 

sklenilo:

 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti Pravilnika o postopku javnega razpisa Radiotelevizije Slovenija za izdelavo filmov neodvisnih producentov za javno kinematografsko prikazovanje (Uradni list RS, št. 82/18) se zavrže.
 
 

OBRAZLOŽITEV

 
 
1. Pobudnica izpodbija Pravilnik o postopku javnega razpisa Radiotelevizije Slovenija za izdelavo filmov neodvisnih producentov za javno kinematografsko prikazovanje (v nadaljevanju Pravilnik RTVS). Zatrjuje, da je bil sprejet v nasprotju z 2. členom in tretjim odstavkom 153. člena Ustave, saj naj generalni direktor Radiotelevizije Slovenija (v nadaljevanju RTVS) ne bi imel zakonskega pooblastila za njegovo sprejetje. Sklicuje se tudi na nezakonitost več posamičnih členov Pravilnika RTVS, vendar svojih očitkov v zvezi s tem ne obrazloži. Pravni interes utemeljuje s tem, da ima kot neodvisni producent na podlagi 17. člena Zakona o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 77/10, 63/16 in 31/18 – v nadaljevanju ZSFCJA), pravico, da kandidira za javna sredstva v postopkih javnih razpisov, ki jih je na podlagi tega člena dolžna izvesti RTVS. Predlaga, naj Ustavno sodišče Pravilnik RTVS v celoti razveljavi.
 
2. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
 
3. Izpodbijani podzakonski akt ne učinkuje neposredno. V takšnih primerih se lahko pobuda vloži šele po izčrpanju pravnih sredstev zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanega predpisa, hkrati z ustavno pritožbo, pod pogoji iz 50. do 60. člena ZUstS. To stališče Ustavnega sodišča je podrobneje obrazloženo v sklepu št. U-I-275/07 z dne 22. 11. 2007 (Uradni list RS, št. 110/07, in OdlUS XVI, 82). Zato je Ustavno sodišče pobudo zavrglo.
 
4. Glede na takšno odločitev Ustavnemu sodišču tudi ni bilo treba odločati o pobudničinem predlogu za začasno zadržanje izvršitve izpodbijanega podzakonskega akta.
 
5. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena ZUstS in prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17) v sestavi: predsednik dr. Rajko Knez ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Etelka Korpič – Horvat, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik, Marko Šorli in dr. Katja Šugman Stubbs. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Rajko Knez
Predsednik
 
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
podzakonski akt
Vlagatelj:
Nacionalni AV center, d.o.o., Škofljica
Datum vloge:
08.05.2019
Datum odločitve:
04.07.2019
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Dokument:
US31999