U-I-172/16

Opravilna št.:
U-I-172/16
Akt:
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Brežice (Uradni list RS, št. 61/14 in 43/16)
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Brežice (Uradni list RS, št. 61/14 in 43/16) se zavrne.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti zavrne, če od odločitve ni pričakovati rešitve pomembnega pravnega vprašanja.
Geslo:
1.5.51.1.5.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrnitev pobude - Ker je očitno neutemeljena.
Pravna podlaga:
Člen 26.2, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-172/16-6
9. 9. 2019
 
 
 

SKLEP

 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Angele Kern, Kranj, ki jo zastopa mag. Mateja Likozar Rogelj, odvetnica v Kranju, na seji 9. septembra 2019
 

sklenilo:

 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Brežice (Uradni list RS, št. 61/14 in 43/16) se zavrne.
 

OBRAZLOŽITEV

 
1. Pobudnica izpodbija Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Brežice (v nadaljevanju Odlok). Trdi, da njena nepremičnina parc. št. 278/1, k. o. Pišece v naravi predstavlja kmetijsko zemljišče, nepremičnina 278/7, k. o. Pišece, pa kmetijsko zemljišče, pozidano zemljišče in vinograd ter da na slednji stoji stanovanjska stavba, ki se vseskozi uporablja za namen bivanja. Z izpodbijanim Odlokom naj bi bila ta nepremičnina uvrščena v območje, po osnovni namenski rabi opredeljeno za površine razpršene poselitve, po podrobnejši namenski rabi pa opredeljeno z oznako Az – "območje razpršene poselitve vinogradniških območij: pretežno zidanic, vinskih kleti in hramov". S tem naj bi bila pobudnica omejena, da lahko izvaja le posege, ki so taksativno našteti, zato naj bi ji bilo onemogočeno izvajanje dozidave in nadzidave oziroma povečevanje obstoječe stanovanjske stavbe, saj sme objekt dozidati le v smislu novogradnje prostorov za kratkotrajno nastanitev. Pobudnica trdi, da Odlok zato neposredno posega v njeno lastninsko pravico. Zatrjuje kršitev 33. člena Ustave, saj po njenem prepričanju ne Ustava ne zakon ne dopuščata posega v zasebno lastnino z omejitvami, kot jih je uvedel Odlok. Pred njegovo uveljavitvijo naj bi bilo namreč na pobudničinih nepremičninah dopustno izvajanje gradbenih del dograjevanja in obnove vseh vrst stavb, razen barak in pomožnih objektov.
 
2. Po drugem odstavku 26. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) Ustavno sodišče pobudo zavrne, če od odločitve ni pričakovati rešitve pomembnega pravnega vprašanja. Ko gre za oceno ustavnosti zakona oziroma oceno ustavnosti ali zakonitosti podzakonskega predpisa, sprejme pobudo za začetek takega postopka Ustavno sodišče torej le tedaj, če bo lahko na njeni podlagi odločilo o pomembnem ustavnopravnem vprašanju. Po oceni Ustavnega sodišča pobuda ne odpira pomembnih ustavnopravnih vprašanj, zato jo je Ustavno sodišče zavrnilo.
 
3. Zaradi navedene odločitve se Ustavno sodišče ni opredeljevalo do vprašanja, ali so izpolnjene procesne predpostavke za obravnavo pobude.
 
4. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi drugega odstavka 26. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Rajko Knez ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Etelka Korpič – Horvat, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik, Marko Šorli in dr. Katja Šugman Stubbs. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Rajko Knez
Predsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
občinski predpis
Vlagatelj:
Angela Kern, Kranj
Datum vloge:
22.09.2016
Datum odločitve:
24.09.2019
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrnitev
Dokument:
US32040