U-I-400/18

Opravilna št.:
U-I-400/18
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2019:U.I.400.18
Akt:
Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10, 26/11, 53/14, 54/15 in 11/18) (ZIZ), 2. odst. 62. čl.
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 62. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10, 26/11, 53/14, 54/15 in 11/18) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Če pobuda ne vsebuje razlogov neskladnosti izpodbijanih členov zakona z Ustavo, jo Ustavno sodišče zavrže.
Geslo:
1.5.51.1.2.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Nepopolna vloga. 1.4.51.1 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Popolnost vloge.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-400/18-4
9. 9. 2019
 
 
 

SKLEP

 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Marijana Brečka, Maribor, na seji 9. septembra 2019
 
 

sklenilo:

 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 62. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10, 26/11, 53/14, 54/15 in 11/18) se zavrže.
 
 

OBRAZLOŽITEV

 
1. Pobudnik izpodbija drugi odstavek 62. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (v nadaljevanju ZIZ), ki določa, da izvršilno sodišče v primeru, ko dolžnik z ugovorom izpodbija sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine (v celoti ali v delu, v katerem mu je bilo naloženo, naj terjatev plača), sklep o izvršbi razveljavi ter odloči, da se bo postopek nadaljeval pred pristojnim pravdnim sodiščem. Prilaga sklep izvršilnega sodišča, ki je bil izdan zoper njega (kot dolžnika) na podlagi navedene zakonske določbe. Po mnenju pobudnika ni logično, zakaj naj bi se postopek po razveljavitvi sklepa nadaljeval pred pravdnim sodiščem. Zato Ustavnemu sodišču predlaga, naj presodi, ali je taka zakonska določba skladna z Ustavo.  
 
2. Zakon o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) v drugem odstavku 24.b člena določa, kaj mora vsebovati pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti zakona ali drugega predpisa. Med drugimi zahtevami je izrecno določeno, da mora pobuda vsebovati razloge neskladnosti izpodbijanih členov predpisa z Ustavo (drugi odstavek 24.b člena v zvezi s tretjo alinejo prvega odstavka 24.b člena ZUstS). Pobudnik mora torej jasno navesti, v čem je protiustavnost izpodbijane zakonske ureditve. Po tretjem odstavku 25. člena ZUstS Ustavno sodišče pobudo zavrže, če niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 24.b člena ZUstS.
 
3. Obravnavana pobuda ne izpolnjuje pogojev iz drugega odstavka 24.b člena ZUstS. Pobudnik namreč ni navedel niti, s katero določbo Ustave naj bi bila izpodbijana zakonska določba v neskladju, toliko manj je pojasnil razloge za njeno protiustavnost. Ker Ustavno sodišče tako pomanjkljive vloge ni moglo preizkusiti, jo je zavrglo.
 
4. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena ZUstS in prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17) v sestavi: predsednik dr. Rajko Knez ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Etelka Korpič – Horvat, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik, Marko Šorli in dr. Katja Šugman Stubbs. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
 
dr. Rajko Knez
Predsednik
 
 
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Marijan Brečko, Maribor
Datum vloge:
07.06.2018
Datum odločitve:
09.09.2019
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Dokument:
US32041