U-I-183/17, Up-1025/17

Opravilna št.:
U-I-183/17, Up-1025/17
Akt:
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr. in 27/16) (ZFPPIPP), 387. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 228/2017 z dne 6. 9. 2017 in sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 383/2015 z dne 15. 3. 2017
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 387. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr. in 27/16) se zavrže.
 
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 228/2017 z dne 6. 9. 2017 in sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 383/2015 z dne 15. 3. 2017 se ne sprejme.
Evidenčni stavek:
Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da izpodbijana določba neposredno posega v njegov pravni položaj. Ustavno sodišče ustavne pritožbe ni sprejelo v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču.
Geslo:
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa. 1.5.51.2.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Nesprejem, ker očitno ni kršitve ustavnih pravic. 1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, 55.b.2, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-183/17-5
Up-1025/17-5
11. 9. 2019
 
 
 

SKLEP

 
Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus pobude in ustavne pritožbe Romana Leljaka, Radenci, ki ga zastopa Lucija Šikovec Ušaj, odvetnica v Ljubljani, na seji 11. septembra 2019
 
 

sklenilo:

 
1. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 387. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr. in 27/16) se zavrže.
 
2. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 228/2017 z dne 6. 9. 2017 in sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 383/2015 z dne 15. 3. 2017 se ne sprejme.
 
 

OBRAZLOŽITEV

 
1. Pobudnik izpodbija v izreku navedeno določbo Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (v nadaljevanju ZFPPIPP). Ureditev začetka stečaja nad zasebnikom oziroma samostojnim podjetnikom in njegovimi posledicami na vključitev zasebnika v socialna zavarovanja iz 387. člena ZFPPIPP naj bi bila v neskladju s 14., 49. in 50. členom Ustave. Pobudnik meni, da bi bilo treba pri osebnem stečaju nad zasebnikom razlikovati, ali je dolg nastal zaradi opravljanja dejavnosti zasebnika ali pa v njegovem privatnem življenju. ZFPPIPP naj bi tudi neutemeljeno različno obravnaval zasebnike in samostojne podjetnike ter fizične osebe, ki ne opravljajo samostojne dejavnosti, temveč so zaposlene. Te naj bi, drugače kot zasebnik, kljub začetku osebnega stečaja še naprej lahko opravljale svoje delo. Za njihovo ugodnejšo obravnavo naj ne bi bilo razlogov. Pobudnik meni, da namen osebnega stečaja oziroma zakonodajalca pri sprejemanju ureditve iz 387. člena ZFPPIPP nikakor ni mogel biti onemogočanje zasebnikovega dela in njegovega preživljanja.
 
2. Pobudnik vlaga tudi ustavno pritožbo. Izpodbija sodbo Upravnega sodišča, s katero je to zavrnilo tožbo zoper odločbo Ministrstva za kulturo, ki je pritožnika v zvezi s sklepom o začetku osebnega stečaja nad njim s 7. 7. 2015 izbrisalo iz razvida samozaposlenih v kulturi in odločilo, da mu z dnem izbrisa preneha pravica do plačila prispevkov za socialno varnost. Izpodbija tudi sklep Vrhovnega sodišča, s katerim je to zavrglo njegovo revizijo kot nedovoljeno. Pritožnik zatrjuje, da so mu bile z navedenima odločitvama kršene pravice iz 14., 49. in 50. člena Ustave. Odločitvi naj bi temeljili na protiustavni ureditvi začetka postopka osebnega stečaja nad zasebnikom in njegovih posledic za njegovo vključenost v socialna zavarovanja.
 
3. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena je pravni interes podan, če predpis, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
 
4. Izpodbijana določba ZFPPIPP ne učinkuje neposredno. V takšnih primerih se lahko pobuda vloži šele po izčrpanju pravnih sredstev zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanega predpisa, hkrati z ustavno pritožbo, pod pogoji iz 50. do 60. člena ZUstS (glej sklep Ustavnega sodišča št. U-I-275/07 z dne 22. 11. 2007, Uradni list RS, št. 110/07, in OdlUS XVI, 82). Pobudnik je sicer pobudo vložil po formalnem izčrpanju vseh pravnih sredstev hkrati z ustavno pritožbo. Vendar je predpostavka za vložitev pobude v takšnih primerih tudi pogoj izčrpanosti pravnih sredstev po vsebini, kar pomeni, da mora pobudnik trditve o domnevni protiustavnosti ureditve, na podlagi katere je bila sprejeta odločitev v njegovi zadevi, uveljavljati že v postopku pred pristojnimi sodišči (glej npr. sklepa Ustavnega sodišča št. U-I-45/16, Up-321/18, Up-1140/18 z dne 8. 11. 2018, 44. točka obrazložitve, in št. Up-1104/12, U-I-298/12 z dne 10. 12. 2013, 6. točka obrazložitve). V obravnavani zadevi je iz priložene revizije razvidno, da pobudnik trditev o protiustavnosti 387. člena ZFPPIPP v postopku pred Vrhovnim sodiščem ni uveljavljal. Zato kljub vloženi ustavni pritožbi ne izkazuje pravnega interesa za začetek postopka za oceno ustavnosti navedene določbe ZFPPIPP in je treba njegovo pobudo zavreči (1. točka izreka).
 
5. Ustavno sodišče ustavne pritožbe ni sprejelo v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena ZUstS (2. točka izreka).
 
6. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena in drugega odstavka 55.b člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Rajko Knez ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Etelka Korpič – Horvat, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik, Marko Šorli in dr. Katja Šugman Stubbs. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Rajko Knez
Predsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov ustavna pritožba
Vrsta akta:
zakon posamični akt
Vlagatelj:
Roman Leljak, Radenci
Datum vloge:
17.11.2017
Datum odločitve:
11.09.2019
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje nesprejem ustavne pritožbe
Dokument:
US32046