U-I-294/18

Opravilna št.:
U-I-294/18
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2019:U.I.294.18
Akt:
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 10/16), 1. odst. 11. čl. ter 12. čl. in 13. čl.
Izrek:
Zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti prvega odstavka 11. člena ter 12. in 13. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 10/16) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče presoja le veljavne predpise. Predpise, ki med postopkom pred Ustavnim sodiščem prenehajo veljati, presoja le v skladu s pogoji iz prvega odstavka 47. člena Zakona o Ustavnemu sodišču. Ker je izpodbijani Odlok med postopkom pred Ustavnim sodiščem prenehal veljati, predlagateljica pa ni izkazala, katere posledice zatrjevane protiustavnosti oziroma nezakonitosti Odloka niso bile odpravljene, je Ustavno sodišče zahtevo zavrglo.
Geslo:
1.2.51.3.4 - Ustavno sodstvo - Vrste vlog - Aktivna legitimacija v postopku pred Ustavnim sodiščem - Predlagatelj - Vlada. 1.5.51.1.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje zahteve. 1.4.51.5.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravovarstvena potreba v primeru, ko je predpis prenehal veljati - Med postopkom.
Pravna podlaga:
Člen 25.1, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-294/18-13
19. 9. 2019
 

SKLEP

 
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, začetem z zahtevo Vlade, na seji 19. septembra 2019
 
 

sklenilo:

 
Zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti prvega odstavka 11. člena ter 12. in 13. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 10/16) se zavrže.
 
 

OBRAZLOŽITEV

 
 
1. Predlagateljica izpodbija prvi odstavek 11. člena ter 12. in 13. člen Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Lukovica (v nadaljevanju Odlok). Zatrjuje njihovo neskladje s 14. in 153. členom Ustave ter z 59. in 61. členom Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 – popr., 33/89, Uradni list RS, 44/97 – ZSZ). Prvi odstavek 11. člena Odloka naj bi glede nezazidanih stavbnih zemljišč, ki se nanašajo na kamnolome in glinokope, določal, da o površinah kamnolomov in glinokopov, ki jih zavezanec uporablja za izkoriščanje rudnin, odloči občinska uprava na podlagi dovoljenja za izkoriščanje, kar je v nasprotju s petim odstavkom 218.b člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 126/07, 108/09, 57/12, 110/13 in 19/15 – v nadaljevanju ZGO-1), po katerem so te določene z lokacijskim načrtom. Člen 12 Odloka naj bi v neskladju z načelom enakosti iz drugega odstavka 14. člena Ustave vse objekte iste vrste (počitniške hiše) brez določenih kriterijev vrednotil enako, 13. člen Odloka pa naj bi brez opredelitve pravne podlage oziroma dokumenta, na podlagi katerega se ugotavlja namembnost površine, določal, da se nadomestilo pobira tudi od uporabe javnih površin v skladu z namenom uporabe in vrsto območja javne površine. Predlagateljica predlaga razveljavitev navedenih določb.
 
2. Med postopkom pred Ustavnim sodiščem je bil sprejet Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 6/18 – v nadaljevanju Odlok/18).[1] Na podlagi 16. člena Odloka/18 je izpodbijani Odlok prenehal veljati.
 
3. Ustavno sodišče je predlagateljico pozvalo, naj pojasni, ali vztraja pri vloženi zahtevi, ter v primeru, da pri zahtevi vztraja, izkaže tudi okoliščine, iz katerih bo razvidno, katere posledice protiustavnosti oziroma nezakonitosti bi bilo treba odpraviti. Predlagateljica je na poziv Ustavnega sodišča odgovorila, da vztraja pri vloženi zahtevi. Navedla je, da se pred Ministrstvom za finance (v nadaljevanju MF) vodijo trije pritožbeni postopki zoper odmero za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju NUSZ) na podlagi izpodbijanega odloka. Prav tako naj bi bili v zvezi z odmero NUSZ za Občino Lukovica odprti drugi pritožbeni in sodni postopki, zlasti v zvezi z odmero NUSZ za področje kamnolomov. Tako naj bi bil v eni zadevi zoper odločbo o odmeri NUSZ za leto 2006 v teku upravni spor, sicer pa naj bi bilo pred Finančno upravo Republike Slovenije in MF v teku več odmernih in pritožbenih postopkov za odmerna leta 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015 in 2016. Predlagateljica dodaja še, da se sicer vsi navedeni postopki nanašajo na uporabo 11. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 2/99, 8/03, 3/05, 1/06 in 3/08 – v nadaljevanju Odlok/99), ki pa je pogoje za odmero NUSZ za kamnolome določal popolnoma enako, kot so določeni v 11. členu Odloka. Odločitev Ustavnega sodišča v obravnavani zadevi naj bi tako vplivala na odprte pritožbene postopke odmere NUSZ za leto 2017, prav tako pa naj bi vplivala na ustrezno razlago Odloka/99.
 
4. Ustavno sodišče je zahtevo in odgovor predlagateljice na poziv Ustavnega sodišča posredovalo Občini Lukovica. Občina navaja, da sicer drži navedba predlagateljice, da so pred MF odprti še trije pritožbeni postopki zoper odmero NUSZ na podlagi Odloka, vendar pa niti v navedenih postopkih niti v odmernih postopkih za leto 2017 pri pripravi podatkov za odmero NUSZ za območja kamnolomov ni bil uporabljen prvi odstavek 11. člena Odloka, temveč neposredno peti odstavek 218.b člena ZGO-1. Zato meni, da odločitev o ustavnosti in zakonitosti prvega odstavka 11. člena Odloka na navedene postopke ne more vplivati. Meni, da tudi za presojo 12. in 13. člena Odloka niso izpolnjeni pogoji iz 47. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS). Glede 12. člena Odloka, ki se nanaša na počitniške objekte, naj ne bi bilo odprtega nobenega pritožbenega postopka. Za leto 2018 pa naj bi bil še preostalim 19 "počitniškim objektom" za odmero nadomestila določen stanovanjski namen, kar naj bi tudi predlagateljica v zahtevi označila kot pravilno. Glede 13. člena Odloka občina navaja, da se v praksi nikoli ni izvajal. Poudarja, da odprtih postopkov na podlagi izpodbijanih določb sedaj neveljavnega Odloka ni, zato Ustavnemu sodišču predlaga, naj zahtevo predlagateljice zavrže, ker pogoji iz 47. člena ZUstS za obravnavo izpodbijanega Odloka niso izpolnjeni.
 
5. Ustavno sodišče je odgovor Občine Lukovica posredovalo predlagateljici, ki se do navedb nasprotne udeleženke ni opredelila.
 
6. Ustavno sodišče presoja praviloma le veljavne predpise. V skladu s prvim in drugim odstavkom 47. člena ZUstS odloči tudi o skladnosti predpisa ali splošnega akta, izdanega za izvrševanje javnih pooblastil, ki je med postopkom pred Ustavnim sodiščem prenehal veljati, če predlagatelj izkaže, da niso bile odpravljene posledice njegove protiustavnosti oziroma nezakonitosti. Predlagateljica na navedbe nasprotne udeleženke, ki obrazloženo nasprotuje njenim navedbam o obstoju takih posledic (odprtih upravnih in sodnih postopkih, v katerih je treba uporabiti izpodbijane določbe Odloka), ni odgovorila. Glede na navedeno predlagateljica ni izkazala pravovarstvene potrebe iz drugega odstavka v zvezi s prvim odstavkom 47. člena ZUstS za oceno ustavnosti izpodbijanih določb. Zato je Ustavno sodišče zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti prvega odstavka 11. člena ter 12. in 13. člena Odloka zavrglo.
 
7. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi prvega odstavka 25. člena ZUstS in tretje alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17) v sestavi: predsednik dr. Rajko Knez ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Dunja Jadek Pensa, dr. Etelka Korpič – Horvat, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik, Marko Šorli in dr. Katja Šugman Stubbs. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Rajko Knez
Predsednik
 
[1] Odlok/18 je začel veljati 5. 10. 2018, uporabljati pa se je začel s 1. 1. 2019.
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
občinski predpis
Vlagatelj:
Vlada Republike Slovenije
Datum vloge:
19.04.2018
Datum odločitve:
19.09.2019
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Dokument:
US32055