Up-734/19

Opravilna št.:
Up-734/19
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2019:Up.734.19
Akt:
Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Celju, št. IV U 44/2019 z dne 2. 4. 2019
Izrek:
Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Celju, št. IV U 44/2019 z dne 2. 4. 2019 se ne sprejme.
 
Pritožnika sama nosita stroške postopka z ustavno pritožbo.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče ustavne pritožbe ni sprejelo v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču.
Geslo:
1.5.51.2.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Nesprejem, ker očitno ni kršitve ustavnih pravic. 1.4.14.3 - Ustavno sodstvo - Postopek - Stroški - Stroški postopka.
Pravna podlaga:
Člen 34.1, 49.1, 55.b.2, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-734/19-9
15. 10. 2019
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki sta jo vložila Marjan Žvar, Celje, in Aleš Ilc, Bizeljsko, ki ju oba zastopa Odvetniška družba Ternik Bučar, o. p., d. o. o., na seji 15. oktobra 2019
 

sklenil:

 
1. Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Celju, št. IV U 44/2019 z dne 2. 4. 2019 se ne sprejme.
 
2. Pritožnika sama nosita stroške postopka z ustavno pritožbo.
 
 
OBRAZLOŽITEV
 
1. Senat ustavne pritožbe ni sprejel v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) (1. točka izreka).
 
2. V postopku pred Ustavnim sodiščem nosi vsak udeleženec svoje stroške, če Ustavno sodišče ne odloči drugače. Senat je odločil, kot izhaja iz 2. točke izreka.
 
3. Vloge pritožnikov, ki sta jo opredelila kot pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti zlasti 96., 97. in 101. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17 – ZLV), Ustavno sodišče ni obravnavalo, ker sta presojo izpodbijanih določb predlagala podrejeno. ZUstS ne omogoča, da bi pritožnik ob vložitvi ustavne pritožbe podrejeno vložil pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti predpisa, zato Ustavno sodišče take podrejene pobude ne presoja.[1]
 
4. Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena in prvega odstavka 34. člena v zvezi s prvim odstavkom 49. člena ZUstS ter prve alineje drugega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17) v sestavi: predsednica senata dr. Špelca Mežnar ter člana dr. Matej Accetto in dr. Rok Čeferin. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
 
dr. Špelca Mežnar
Predsednica senata
 
 
 
 
[1] Primerjaj s sklepi Ustavnega sodišča št. Up-504/14, Up-563/14 z dne 26. 9. 2014, št. Up-457/13 z dne 17. 6. 2015 in št. Up-105/16 z dne 19. 11. 2018.
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Marjan Žvar, Celje, in Aleš Ilc, Bizeljsko
Datum vloge:
01.07.2019
Datum odločitve:
15.10.2019
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe druge rešitve
Dokument:
US32073