U-I-122/19

Opravilna št.:
U-I-122/19
Akt:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 445. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14 in 66/17) se sprejme.
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-122/19-9
9. 10. 2019
 
 

SKLEP

 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Andreja Hartmana, Žabnica, na seji 9. oktobra 2019
 
 

sklenilo:

 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 445. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14 in 66/17) se sprejme.
 
 

OBRAZLOŽITEV

 
1. Pobudnik je bil pravnomočno obsojen na osemmesečno zaporno kazen zaradi poskusa storitve kaznivega dejanja samovoljnosti po četrtem v zvezi z drugim odstavkom 310. člena in z 20. členom Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16 in 27/17 – KZ-1). Vrhovno sodišče je zavrnilo njegovo zahtevo za varstvo zakonitosti. Senat Ustavnega sodišča je na seji dne 20. 3. 2019 v zadevi Up-700/16 sprejel pobudnikovo ustavno pritožbo.
 
2. Pobudnik navaja, da mu je sodišče druge stopnje najprej poslalo obvestilo o javni seji 2. 9. 2015, nato pa je prejel obvestilo o preklicu javne seje. V obvestilu o preklicu naj bi bilo navedeno, da javna seja "odpade", zato naj bi menil, da je seja prestavljena na kasnejši datum. Vendar pa naj bi bila seja opravljena istega dne, za katerega naj bi dobil obvestilo, da seje ne bo. Z opisanim ravnanjem sodišča naj bi mu bilo onemogočeno, da se brani sam ali s svojimi zagovorniki. Pobudnik meni, da ne more biti v rokah sodišča druge stopnje, kdaj je lahko stranka s pravnim interesom prisotna na seji. Zato prosi, naj Ustavno sodišče preveri ustavnost 445. člena Zakona o kazenskem postopku (v nadaljevanju ZKP), ki je pritožbenemu sodišču omogočil tovrstno ravnanje. Čeprav naj bi šlo za sejo v skrajšanem postopku, naj bi šlo za "živo" sejo, na kateri poroča sodnik poročevalec in se opravljajo procesna dejanja. Zato naj bi bilo pomembno, da je na seji prisotna tudi stranka, saj bi lahko s svojo prisotnostjo popravila procesne napake, katere – zavestno ali nezavestno – stori sodnik poročevalec. Opozarja tudi, da je sodba višjega sodišča tisti mejnik, do katerega velja domneva nedolžnosti. Zato naj bi šele z drugostopenjsko sodbo prenehala nekatera procesna jamstva, do tedaj pa naj bi imel obdolženec absolutno pravico do vseh ustavno zagotovljenih človekovih pravic.
 
3. Ustavno sodišče je sklenilo, da sprejme pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti 445. člena ZKP.
 
4. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 26. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – ZUstS) v sestavi: predsednik dr. Rajko Knez ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik in dr. Katja Šugman Stubbs. Sodnika dr. Rok Čeferin in Marko Šorli sta bila pri odločanju o zadevi izločena. Ustavno sodišče je sklep sprejelo soglasno.
 
 
dr. Rajko Knez
Predsednik
 
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Andrej Hartman, Žabnica
Datum vloge:
20.03.2019
Datum odločitve:
09.10.2019
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
druge rešitve
Dokument:
USSPR4