U-I-229/19

Opravilna št.:
U-I-229/19
Akt:
Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 111/13, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17 in 36/19) (ZDavP-2), 102. čl. in 2. pov. 1. odst. 148. čl.
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 102. člena in druge povedi prvega odstavka 148. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 111/13, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17 in 36/19) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da izpodbijana določba neposredno posega v njegov pravni položaj.
Geslo:
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa. 1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-229/19-4
21. 10. 2019
 
 

SKLEP

 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude družbe H. S. NIZKE GRADNJE, d. o. o., Maribor, ki jo zastopa Odvetniška pisarna Kontarščak, d. o. o., Maribor, na seji 21. oktobra 2019
 
 

sklenilo:

 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 102. člena in druge povedi prvega odstavka 148. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 111/13, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17 in 36/19) se zavrže.
 
 

OBRAZLOŽITEV

 
 
1. Pobudnica izpodbija v izreku tega sklepa navedeni določbi Zakona o davčnem postopku (v nadaljevanju ZDavP-2). Izpodbijani drugi povedi prvega odstavka 148. člena ZDavP-2 očita neskladje z 2., 14., 23., 29., 33., 74., 147. in 155. členom Ustave, izpodbijanemu 102. členu ZDavP-2 pa neskladje z 2., 14., 23., 25., 33. in 74. členom Ustave. Navaja, da druga poved prvega odstavka 148. člena ZDavP-2 neposredno posega v njen pravni položaj, saj ureja zakonito poroštvo. Na njeni podlagi naj bi porok neposredno odgovarjal za obveznost davčnega dolžnika, davčni organ pa naj bi z odločbo, ki je podlaga za izvršbo zoper poroka, le ugotovil pogoje za poroštvo. Pobudnica meni, da na njen pravni položaj neposredno učinkuje tudi 102. člen ZDavP-2, saj ji ne omogoča, da bi predlagala odlog oziroma obročno plačilo davka za več kot 24 mesecev oziroma do pravnomočne odločitve sodišča (do katere lahko pride tudi po poteku 24 mesecev), zato naj bi ji onemogočal učinkovito sodno varstvo. Pobudnica predlaga, naj Ustavno sodišče o njeni pobudi odloči absolutno prednostno, do končne odločitve pa naj zadrži izvrševanje druge povedi prvega odstavka 148. člena ZDavP-2 oziroma davčno izvršbo za uveljavitev poroštva v vseh postopkih, v katerih odmerna odločba še ni postala dokončna oziroma pravnomočna.
 
2. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
 
3. Izpodbijani določbi na pobudničin pravni položaj ne učinkujeta neposredno. Na podlagi druge povedi prvega odstavka 148. člena ZDavP-2 je davčni organ izdal odločbo št. Dt-4934-188806/2016-54 z dne 9. 8. 2019, s katero je ugotovil, da je pobudnica kot porok – pravna oseba, na katero je bila prenesena dejavnost davčnega dolžnika – odgovorna za plačilo davčnih obveznosti dolžnika po seznamu izvršilnih naslovov. O vlogi davčnega zavezanca za odlog in obročno plačevanje davka v primerih hujše gospodarske škode na podlagi izpodbijanega 102. člena ZDavP-2 pa davčni organ odloči s sklepom. Zoper navedena odločbo in sklep ima pobudnica zagotovljeno pritožbo na Ministrstvo za finance, nato pa še sodno varstvo v upravnem sporu. Ustavno sodišče v takih primerih šteje, da se pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti lahko vloži šele po izčrpanju pravnih sredstev zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanih predpisov, hkrati z ustavno pritožbo, pod pogoji iz 50. do 60. člena ZUstS. To stališče Ustavnega sodišča je obrazloženo v sklepu št. U-I-275/07 z dne 22. 11. 2007 (Uradni list RS, št. 110/07, in OdlUS XVI, 82). Iz razlogov, navedenih v citiranem sklepu, pobudnica ne izkazuje pravnega interesa za začetek postopka za oceno ustavnosti izpodbijanih določb. Zato je Ustavno sodišče njeno pobudo zavrglo.
 
4. Ustavno sodišče pripominja, da vložena zahteva Vrhovnega sodišča za oceno ustavnosti druge povedi prvega odstavka 148. člena ZDavP-2, v kateri Vrhovno sodišče navedeni določbi med drugim očita neskladje s pravico do učinkovitega sodnega varstva, ni razlog, da pobudnici pred odločitvijo Ustavnega sodišča o njeni pobudi ne bi bilo treba izčrpati opisanih pravnih sredstev, v katerih bo lahko uveljavljala tudi v tej pobudi zatrjevane protiustavnosti ZDavP-2.
 
5. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena ZUstS in prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17) v sestavi: predsednik dr. Rajko Knez ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Rok Čeferin, dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik, Marko Šorli in dr. Katja Šugman Stubbs. Sklep je sprejelo soglasno.
 
dr. Rajko Knez
Predsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
H.S. NIZKE GRADNJE, d.o.o., Maribor
Datum vloge:
18.09.2019
Datum odločitve:
21.10.2019
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Dokument:
US32080