U-I-471/18

Opravilna št.:
U-I-471/18
Akt:
Ugotovitev ne ustavnega imenovanja ministrov Vlade Republike Slovenije
Izrek:
Pobuda za začetek postopka "za ugotovitev ne ustavnega imenovanja ministrov Vlade Republike Slovenije in razveljavitev njihovega imenovanja" se zavrže.
Evidenčni stavek:
Ko se očitki iz pobude ne nanašajo na vprašanje protiustavnosti oziroma nezakonitosti predpisov ali splošnih aktov, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil, ko z njimi ni zahtevana rešitev spora glede pristojnosti za odločanje v posameznem postopku in se ne zatrjuje protiustavnosti aktov in delovanja političnih strank ter pobuda po vsebini ne ustreza nobeni drugi pristojnosti Ustavnega sodišča, jo je treba v skladu s tretjim odstavkom 25. člena Zakona o Ustavnem sodišču zavreči.
Geslo:
1.5.51.1.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-471/18-5
21. 10. 2019
 

SKLEP

 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude politične stranke Sloga, Ljubljana, ki jo zastopa Janko Veber, Kočevje, ter Rastka Plohla, Miklavž na Dravskem polju, ki ga zastopa Janko Veber, Kočevje, na seji 21. oktobra 2019
 
 

sklenilo:

 
Pobuda za začetek postopka "za ugotovitev ne ustavnega imenovanja ministrov Vlade Republike Slovenije in razveljavitev njihovega imenovanja" se zavrže.
 
 

OBRAZLOŽITEV

 
 
1. Pobudnika vlagata pobudo z naslovom: "Pobuda za začetek postopka za ugotovitev ne ustavnega imenovanja ministrov Vlade Republike Slovenije in razveljavitev njihovega imenovanja". Zatrjujeta, da je bilo imenovanje ministrov 13. 9. 2018 opravljeno v neskladju s 111., 112., 116., 117. in 118. členom Ustave, 21. členom Splošne deklaracije človekovih pravic (Človekove pravice, Zbirka mednarodnih dokumentov, I. del, Univerzalni dokumenti, Društvo za ZN za Republiko Slovenijo, Ljubljana 1995, str. 1) ter 3. členom Prvega protokola h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – EKČP). Navajata, da so bili ministri imenovani z drugačnim številom glasov poslancev in poslank, kot je bil predhodno izvoljen predsednik Vlade. Ta naj bi bil imenovan s 55 glasovi, ministri pa s 45 glasovi. Pobudnika menita, da je takšno imenovanje ministrov protiustavno, ker bi morali biti imenovani z enakim številom glasov kot predsednik Vlade oziroma bi morali biti imenovani z enakim številom glasov, kot je zahtevano za njihovo razrešitev. Ustavnemu sodišču predlagata, naj razveljavi njihovo imenovanje in Državnemu zboru naloži ponovno izvedbo tega postopka.
 
2. Pobudo vlagata politična stranka Sloga in posameznik Rastko Plohl. Pobudnika sta zastopana s strani Janka Vebra. Glede na to, da Janko Veber veljavno zastopa politično stranko Slogo, se Ustavno sodišče ni ukvarjalo z vprašanjem, ali razpolaga tudi z ustreznim pooblastilom za zastopanje Rastka Plohla. Vsebina pobude je enaka za oba pobudnika, zato bo tudi odločitev Ustavnega sodišča lahko le enaka za oba pobudnika.
 
3. Pobuda je, kot pravno sredstvo pred Ustavnim sodiščem, urejena v drugem odstavku 162. člena Ustave. Ta določa, da lahko vsakdo da pobudo za začetek postopka pred Ustavnim sodiščem, če izkaže svoj pravni interes. Podrobneje pa je urejena v Zakonu o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS). V skladu s prvim odstavkom 24. člena ZUstS lahko da posameznik pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti predpisa ali splošnega akta, izdanega za izvrševanje javnih pooblastil. V skladu s tretjim odstavkom 61. člena ZUstS lahko pobudo za razrešitev spora glede pristojnosti vloži stranka v postopku, zaradi katerega je prišlo do spora glede pristojnosti za odločanje. V skladu s prvim odstavkom 68. člena ZUstS pa lahko vsakdo vloži pobudo za oceno protiustavnosti aktov in delovanja političnih strank.
 
4. Pobudnika s pobudo ne uveljavljata očitkov o nezakonitosti predpisov ali splošnih aktov, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil. Prav tako s pobudo ne zahtevata rešitev spora glede pristojnosti za odločanje v posameznem postopku niti ne zatrjujeta protiustavnosti aktov in delovanja političnih strank. Pobuda po svoji vsebini ne ustreza niti nobeni drugi z Ustavo in zakoni določeni pristojnosti Ustavnega sodišča.[1] Zato jo je bilo treba skladno s tretjim odstavkom 25. člena ZUstS zavreči. 
 
5. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena ZUstS in prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17) v sestavi: predsednik dr. Rajko Knez ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Rok Čeferin, dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik, Marko Šorli in dr. Katja Šugman Stubbs. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Rajko Knez
Predsednik
 
[1] Glej sklep Ustavnega sodišča št. U-I-443/18 z dne 20. 9. 2018.
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
drugi akti
Vlagatelj:
Politična stranka Sloga, Ljubljana, in Rastko Plohl, Miklavž na Dravskem polju
Datum vloge:
05.10.2018
Datum odločitve:
21.10.2019
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Dokument:
US32078