Up-883/18

Opravilna št.:
Up-883/18
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-883/18-5
15. 11. 2019
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložila družba MPOV, storitve in trgovina, d. o. o., ki jo zastopa Odvetniška družba Kotar, o. p., d. o. o., Novo mesto, na seji 15. novembra 2019
 

sklenil:

 
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 19/2018 z dne 15. 5. 2018 v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 538/2017 z dne 26. 10. 2017 in sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, Oddelek v Novem mestu, št. Pd 34/2016 z dne 5. 5. 2017. se ne sprejme.
 
 
* * *
 
Senat ustavne pritožbe ni sprejel v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS).
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena ZUstS ter prve alineje drugega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17) v sestavi: predsednica senata dr. Špelca Mežnar ter člana dr. Matej Accetto in dr. Rok Čeferin. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
dr. Špelca Mežnar
Predsednica senata
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Družba MPOV d. o. o., Novo mesto
Datum vloge:
11.06.2018
Datum odločitve:
15.11.2019
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
Dokument:
USE9