Up-333/17

Opravilna št.:
Up-333/17
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-333/17-8
15. 11. 2019
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložil Alessandro Grisonich, Izola, ki ga zastopa Miha Šercer, odvetnik v Ljubljani, na seji 15. novembra 2019
 

sklenil:

 
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII DoR 104/2016 z dne 24. 1. 2017 in sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 600/2016 z dne 6. 10. 2016 v zvezi s sodbo Delovnega sodišča v Kopru št. Pd 57/2016 z dne 11. 5. 2016 se ne sprejme.
 
 
* * *
 
Senat ustavne pritožbe ni sprejel v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS).
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena ZUstS v sestavi: predsednica senata dr. Špelca Mežnar ter člana dr. Matej Accetto in dr. Rok Čeferin. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
 
 
dr. Špelca Mežnar
Predsednica senata
 
 
 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Alessandro Grisonich, Izola
Datum vloge:
14.04.2017
Datum odločitve:
15.11.2019
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
Dokument:
USE10