Up-616/18

Opravilna št.:
Up-616/18
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2019:Up.616.18
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-616/18-6
15. 11. 2019
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložila Lidija Petrović, Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška družba Hajtnik Potrpin, o. p., d. o. o., Domžale, na seji 15. novembra 2019
 

sklenil:

 
1. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 292/2017 z dne 5. 2. 2018 se ne sprejme.
 
2. Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 1048/2016 z dne 18. 5. 2017 se zavrže.
 
 
* * *
 
Senat ustavne pritožbe ni sprejel v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) (1. točka izreka).
 
Senat je ustavno pritožbo zavrgel, ker pravna sredstva niso izčrpana (2. točka izreka).
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena in pete alineje prvega odstavka 55.b člena ZUstS v sestavi: predsednica senata dr. Špelca Mežnar ter člana dr. Matej Accetto in dr. Rok Čeferin. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
dr. Špelca Mežnar
Predsednica senata
 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Lidija Petrović, Ljubljana
Datum vloge:
20.04.2018
Datum odločitve:
15.11.2019
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe zavrženje
Dokument:
USE11