Up-976/19

Opravilna št.:
Up-976/19
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-976/19-6
11. 11. 2019
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložila družba Javno podjetje center za ravnanje z odpadki Puconci, d. o. o,  Puconci, ki jo zastopa Martina Zrinski Gönter, odvetnica v Puconcih, na seji 11. novembra 2019
 

sklenil:

 
Ustavna pritožba zoper odločbo Finančne uprave Republike Slovenije št. DT 42331-56865/2016-4 z dne 30. 11. 2016 se zavrže.
 
 
* * *
 
Senat je ustavno pritožbo zavrgel, ker pravna sredstva niso izčrpana.
 
Razlogi za tako odločitev so enaki kot v sklepih št. Up-2394/07 z dne 18. 12. 2007 (Uradni list RS, št. 122/07, in OdlUS XVI, 122) in št. Up-678/09 z dne 20. 10. 2009 (Uradni list RS, št. 88/09 in OdlUS XVIII, 92).
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi pete alineje prvega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – ZUstS) ter prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17) v sestavi: predsednica senata dr. Špelca Mežnar ter člana dr. Matej Accetto in dr. Rok Čeferin. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
dr. Špelca Mežnar
Predsednica senata
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Javno podjetje center za ravnanje z odpadki Puconci d. o. o.
Datum vloge:
27.08.2019
Datum odločitve:
11.11.2019
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Dokument:
USE16