Up-703/17

Opravilna št.:
Up-703/17
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-703/17-7
11. 11. 2019
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki sta jo vložila Martina Požaršek in Marjan Požaršek, oba Ljubljana, na seji 11. novembra 2019
 

sklenil:

 
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 358/2016 z dne 7. 6. 2017 in sodbo Upravnega sodišča št. I U 1884/2015 z dne 23. 8. 2016 se ne sprejme.
 
 
* * *
 
Senat ustavne pritožbe ni sprejel v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS).
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena ZUstS v sestavi: predsednica senata dr. Špelca Mežnar ter člana dr. Matej Accetto in dr. Rok Čeferin. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
 
dr. Špelca Mežnar
Predsednica senata
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Martina Požaršek in Marjan Požaršek, oba Ljubljana
Datum vloge:
28.07.2017
Datum odločitve:
11.11.2019
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
Dokument:
USE17