Up-601/16

Opravilna št.:
Up-601/16
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-601/16-12
11. 11. 2019
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložila družba KPMG SLOVENIJA, d. o. o., ki jo zastopa Odvetniška pisarna Matej Erjavec in partnerji, d. o. o., Ljubljana, na seji 11. novembra 2019
 
 

sklenil:

 
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. III Ips 35/2015 z dne 22. 4. 2016 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cpg 1095/2013 z dne 19. 11. 2014 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. VIII Pg 1995/2011 z dne 6. 3. 2013 se ne sprejme.
 
 
* * *
 
Senat ustavne pritožbe ni sprejel v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS).
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena ZUstS v sestavi: predsednik senata dr. Marijan Pavčnik ter člana dr. Dunja Jadek Pensa in dr. Rajko Knez. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
 
dr. Marijan Pavčnik
Predsednik senata
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
KPMG SLOVENIJA, d. o. o.
Datum vloge:
18.07.2016
Datum odločitve:
11.11.2019
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
Dokument:
USE18