Up-987/19

Opravilna št.:
Up-987/19
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-987/19-6
22. 11. 2019
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vloži Mirko Žugić, Ptuj, ki ga zastopa Radovan Cerjak, odvetnik v Ljubljani, na seji 22. novembra 2019
 

sklenil:

 
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 191/2018 z dne 21. 5. 2019 se zavrže.
 
 
* * *
 
 
Senat je ustavno pritožbo zavrgel, ker je prepozna.
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi četrte alineje prvega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – ZUstS) ter prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17) v sestavi: predsednica senata dr. Špelca Mežnar ter člana dr. Matej Accetto in dr. Rok Čeferin. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
 
dr. Špelca Mežnar
Predsednica senata
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Mirko Žugić, Ptuj
Datum vloge:
29.08.2019
Datum odločitve:
22.11.2019
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Dokument:
USE22