Up-852/18

Opravilna št.:
Up-852/18
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-852/18-6
11. 11. 2019
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložil Tomaž Jezerc, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška družba Križaj, o. p., d. o. o., Ljubljana, na seji 11. novembra 2019
 

sklenil:

 
1. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 307/2017 z dne 20. 2. 2018 v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 374/2017 z dne 17. 8. 2017 in sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. I Pd 1252/2015 z dne 7. 3. 2017 se ne sprejme.
 
2. Pritožnik sam nosi stroške postopka z ustavno pritožbo.
 
 
* * *
 
Senat ustavne pritožbe ni sprejel v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) (1. točka izreka).
 
V postopku pred Ustavnim sodiščem nosi vsak udeleženec svoje stroške, če Ustavno sodišče ne odloči drugače. Senat je odločil, kot izhaja iz 2. točke izreka.
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena  in prvega odstavka 34. člena v zvezi s prvim odstavkom 49. člena  ZUstS ter prve alineje drugega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17) v sestavi: predsednica senata dr. Špelca Mežnar ter člana dr. Matej Accetto in dr. Rok Čeferin. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
dr. Špelca Mežnar
Predsednica senata
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Tomaž Jezerc, Ljubljana
Datum vloge:
04.06.2018
Datum odločitve:
11.11.2019
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe druge rešitve
Dokument:
USE25