Up-584/17

Opravilna št.:
Up-584/17
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2019:Up.584.17
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 45/2017 z dne 12. 4. 2017 in sodbo Upravnega sodišča št. I U 384/2016 z dne 20. 12. 2016
Izrek:
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 45/2017 z dne 12. 4. 2017 in sodbo Upravnega sodišča št. I U 384/2016 z dne 20. 12. 2016 se ne sprejme.
 
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče ustavne pritožbe ni sprejelo v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču. Pritožničine vloge, ki jo je opredelila kot pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti, Ustavno sodišče ni obravnavalo, ker je presojo izpodbijane določbe predlagala podrejeno.
Geslo:
1.5.51.2.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Nesprejem, ker očitno ni kršitve ustavnih pravic.
Pravna podlaga:
Člen 55.b.2, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-584/17-10
12. 11. 2019
 
 
SKLEP
 
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložila Marija Korošec, Žalec, ki jo zastopa Dušan Korošec, odvetnik v Celju, na seji 12. novembra 2019
 
 

sklenil:

 
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 45/2017 z dne 12. 4. 2017 in sodbo Upravnega sodišča št. I U 384/2016 z dne 20. 12. 2016 se ne sprejme.
 
 
OBRAZLOŽITEV
 
1. Senat ustavne pritožbe ni sprejel v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS).
 
2. Pritožničine vloge, ki jo je opredelila kot pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 331. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 111/13, 90/14, 91/15, 63/16 in 69/17 –ZDavP-2), Ustavno sodišče ni obravnavalo, ker je presojo izpodbijane določbe predlagala podrejeno. Čeprav pritožnica ni izrecno navedla, da pobudo vlaga podrejeno, tak njen namen jasno izhaja iz vsebine navedb v pobudi. [1] ZUstS ne omogoča, da bi pritožnik ob vložitvi ustavne pritožbe podrejeno vložil pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti predpisa, zato Ustavno sodišče take podrejene pobude ne presoja.[2]
 
3. Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena ZUstS v sestavi: predsednica senata dr. Špelca Mežnar ter člana dr. Matej Accetto in dr. Rok Čeferin. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
 
dr. Špelca Mežnar
Predsednica senata
 
 
 
 
 
 
[1] Pritožnica namreč očita protiustavnost razlage predpisa upravnim organom in Upravnemu sodišču. Le za primer, če bi Ustavno sodišče presodilo, da je taka razlaga tudi pravilna, zatrjuje, da je izpodbijana ureditev v neskladju z 2,. 14., 15. in 22. členom Ustave.
[2] Primerjaj s sklepi Ustavnega sodišča št. Up-810/11 z dne 4. 10. 2012 in št. Up-105/16 z dne 19. 11. 2018.
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Marija Korošec, Žalec
Datum vloge:
04.07.2017
Datum odločitve:
25.11.2019
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
Dokument:
US32141