U-I-40/18, Up-155/18

Opravilna št.:
U-I-40/18, Up-155/18
Akt:
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 44/14, 102/15) (ZPIZ-2), 4. odst. 27. čl., 29. čl. in 1. odst. 38. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 137/2017 z dne 21. 11. 2017 v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 495/2016 z dne 11. 1. 2017 in s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. I Ps 1261/2014 z dne 14. 7. 2016
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti četrtega odstavka 27. člena, 29. člena in prvega odstavka 38. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 44/14, 102/15) se zavrne.
 
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 137/2017 z dne 21. 11. 2017 v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 495/2016 z dne 11. 1. 2017 in s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. I Ps 1261/2014 z dne 14. 7. 2016 se ne sprejme.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti zavrne, če od odločitve ni pričakovati rešitve pomembnega pravnega vprašanja. 
 
Ustavno sodišče ustavne pritožbe ni sprejelo v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču.
 
Geslo:
1.5.51.1.5.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrnitev pobude - Ker je očitno neutemeljena. 1.5.51.2.3 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Nesprejem, ker je zadeva majhnega pomena.
Pravna podlaga:
Člen 26.2, 55.b.2, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-40/18-4
Up-155/18-5
8. 11. 2019
 
 
 
 

SKLEP

 
Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus pobude in ustavne pritožbe Marka Kobaleta, Gornji Grad, ki ga zastopa Jasmina Gričnik, odvetnica v Žalcu, na seji 8. novembra 2019
 
 

sklenilo:

 
1. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti četrtega odstavka 27. člena, 29. člena in prvega odstavka 38. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 44/14, 102/15) se zavrne.
 
2. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 137/2017 z dne 21. 11. 2017 v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 495/2016 z dne 11. 1. 2017 in s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. I Ps 1261/2014 z dne 14. 7. 2016 se ne sprejme.
 
 

OBRAZLOŽITEV

 
1. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju Zavod) je pritožniku v skladu z 29. členom Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (v nadaljevanju ZPIZ-2) priznal pravico do predčasne pokojnine od 1. 3. 2013 dalje. Pritožnik je na dan 1. 3. 2013 dopolnil 60 let starosti in 40 let, 1 mesec in 17 dni pokojninske dobe (od tega 38 let, 10 mesecev in 8 dni pokojninske dobe brez dokupa, 1 leto 2 meseca in 7 dni dokupljene dobe iz naslova služenja vojaškega roka ter 12 dni druge zavarovalne dobe). Zavod mu je pravico do predčasne pokojnine v skladu s 37. členom ZPIZ-2 odmeril v višini 57,25 % pokojninske osnove. V skladu s prvim in drugim odstavkom 38. člena ZPIZ-2 mu jo je nato zmanjšal za vsak mesec manjkajoče starosti do 63 let in 6 mesecev za 0,3 %, skupaj za 12, 6 %, tako da znaša 498,21 EUR. Pravice do starostne pokojnine po 27. členu ZPIZ-2 mu Zavod ni priznal, saj zanjo ni izpolnjeval pogojev. Pritožnik se je zoper tako odločitev pritožil, saj se ni strinjal z odmerjeno višino pokojnine. Zavod je njegovo pritožbo zavrnil.
 
2. Delovno in socialno sodišče v Ljubljani je zavrnilo njegov zahtevek za odpravo odločb Zavoda in za izdajo nove odločbe o odmeri pokojnine. Višje sodišče je zavrnilo njegovo pritožbo, Vrhovno sodišče pa revizijo. Sodišča so pritrdila odločitvi Zavoda. Poudarila so, da je pritožnik v letu 2013 izpolnjeval pogoje le za pridobitev pravice do predčasne pokojnine. Pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine po četrtem odstavku 27. člena ZPIZ-2 (ob siceršnjem izpolnjevanju pogoja starosti) pa ne, saj ni imel dopolnjenih 40 let pokojninske dobe brez dokupa. Pritožnikove očitke o protiustavnosti ureditve po ZPIZ-2, ki kot pogoj za pridobitev pravice do starostne pokojnine določa dopolnitev določenega obsega pokojninske dobe brez dokupa, v katero pa ne spada dokupljena doba, so sodišča zavrnila kot neutemeljene. Pri tem so se sklicevala na odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-246/13 z dne 21. 4. 2016 (Uradni list RS, št. 35/16, in OdlUS XXI, 24), v kateri je to presojalo pogoj pokojninske dobe brez dokupa, ki ga je kot pogoj za pridobitev pravice do starostne pokojnine po četrtem odstavku oziroma v prehodnem obdobju po petem odstavku 27. člena ZPIZ-2 uvedel ZPIZ-2. Vrhovno sodišče se je sklicevalo tudi na odločbo št. U-I-100/15 z dne 14. 9. 2017 (Uradni list RS, št. 54/17, in OdlUS XXII, 10), s katero je Ustavno sodišče presojalo četrti odstavek 27. člena, prvi in drugi odstavek 38. člena ter prvi in drugi odstavek 391. člena ZPIZ-2, kolikor se nanašajo na dokup dobe študija in služenja vojaškega roka po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, (Uradni list RS, št. 12/92, 5/94, 7/96 in 54/98 – ZPIZ/92) in po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZPIZ-1), ter ugotovilo, da niso v neskladju z Ustavo.
 
3. Pobudnik meni, da je razlikovanje med osebami, ki so stare 60 let in so dopolnile 40 let delovne dobe, ene z dokupom, druge brez, nedopustno in v neskladju s 14. členom Ustave. Povzročalo naj bi materialno prikrajšanje. Pobudnik meni, da je protiustaven tudi prvi odstavek 38. člena ZPIZ-2. Ker je razlika med pogoji za pridobitev pravice po četrtem odstavku 27. člena ZPIZ-2 in po 29. členu ZPIZ-2 le v tem, da se po četrtem odstavku 27. člena ZPIZ-2 zahteva pokojninska doba brez dokupa, naj bi bila ureditev iz 29. člena ZPIZ-2 nesorazmerna, arbitrarna, sploh glede na to, da 136. člen ZPIZ-2 omogoča dokup zavarovalne dobe zaradi ugodnejše odmere. Zato ker je dokupil zavarovalno dobo, bi moral biti nagrajen, ne sankcioniran. Ker v času veljavnosti ZPIZ-1 dokupljen čas služenja vojaškega roka ni bil upoštevan kot pokojninska doba brez dokupa, po ZPIZ-1 pa je bil vštet v pokojninsko dobo, naj bi mu bila odvzeta že pridobljena pravica.
 
4. Po drugem odstavku 26. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) Ustavno sodišče pobudo zavrne, če od odločitve ni pričakovati rešitve pomembnega pravnega vprašanja. Ko gre za oceno ustavnosti zakona oziroma oceno ustavnosti ali zakonitosti podzakonskega predpisa, sprejme pobudo za začetek takega postopka Ustavno sodišče torej le tedaj, če bo lahko na njeni podlagi odločilo o pomembnem ustavnopravnem vprašanju. Pomembno ustavnopravno vprašanje, kadar se pobuda vlaga hkrati z ustavno pritožbo, pa je lahko samo tisto, ki je odločilno za sprejem ustavne pritožbe v obravnavo. Ustavno sodišče je pogoj pokojninske dobe brez dokupa, ki ga za pridobitev pravice do starostne pokojnine določa četrti odstavek 27. člena ZPIZ-2, (tudi) z vidika zavarovancev, ki so dokupili služenja vojaškega roka po pogojih ZPIZ-1, presojalo z odločbo št. U-I-100/15. Ob upoštevanju stališč iz odločbe št. U-I-246/13 je presodilo, da četrti odstavek 27. člena ZPIZ-2 tudi z vidika teh zavarovancev ni v neskladju z načelom zaupanja v pravo iz 2. člena Ustave, drugim odstavkom 14. člena, 33. členom in prvim odstavkom 50. člena Ustave. Po oceni Ustavnega sodišča pobudnik ne navaja razlogov, o katerih Ustavno sodišče ne bi že odločilo, niti ne odpira novih ustavnopravnih vprašanj. Zato je Ustavno sodišče njegovo pobudo zavrnilo (1. točka izreka).
 
5. Ustavno sodišče ustavne pritožbe ni sprejelo v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena ZUstS (2. točka izreka).
 
6. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi drugega odstavka 26. člena in drugega odstavka 55.b člena ZUstS ter prve alineje drugega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17) v sestavi: predsednik dr. Rajko Knez ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Rok Čeferin, dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik, Marko Šorli in dr. Katja Šugman Stubbs. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Rajko Knez
Predsednik
 
 
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov ustavna pritožba
Vrsta akta:
zakon posamični akt
Vlagatelj:
Marko Kobale, Gornji Grad
Datum vloge:
12.02.2018
Datum odločitve:
08.11.2019
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrnitev nesprejem ustavne pritožbe
Dokument:
US32142