Up-1225/19

Opravilna št.:
Up-1225/19
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-1225/19-9
18. 12. 2019
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložila družba SKMT, projektiranje, inženiring, nepremičnine, gradbeno izvajanje in oddajanje plovil, d. o. o., ki jo zastopa Odvetniška družba Borut Soklič, o. p., d. o. o., Celje, na seji 18. decembra 2019
 

sklenil:

 
1. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. II Kp 25553/2018 z dne 29. 8. 2019 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Mariboru št. I Ks 25553/2018 z dne 29. 5. 2019, sklepom Okrožnega sodišča v Mariboru št. I Kpd 25553/2018 z dne 28. 2. 2019 in sklepom Okrožnega sodišča v Mariboru št. I Kpd 25553/2018 z dne 23. 1. 2019, zoper sklep Okrožnega sodišča v Mariboru št. I Ks 25553/2018 z dne 8. 7. 2019 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Mariboru št. I Kpd 25553/2018 z dne 18. 4. 2019, zoper sklep Okrožnega sodišča v Mariboru št. I Ks 25553/2018 z dne 4. 10. 2019 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Mariboru št. I Kpd 25553/2018 z dne 18. 7. 2019 se ne sprejme.
 
2. Ustavna pritožba zoper sklep Okrožnega sodišča v Mariboru št. I Kpd 25553/2018 z dne 21. 10. 2019 se zavrže.
 
3. Pritožnica sama nosi stroške postopka z ustavno pritožbo.
 
 
* * *
 
Senat ustavne pritožbe ni sprejel v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) (1. točka izreka).
 
Senat Ustavnega sodišča je ustavno pritožbo zavrgel, ker pravna sredstva niso izčrpana (2. točka izreka).
 
V postopku pred Ustavnim sodiščem nosi vsak udeleženec svoje stroške, če Ustavno sodišče ne odloči drugače. Senat je odločil, kot izhaja iz 3. točke izreka.
 
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena in prvega odstavka 34. člena v zvezi s prvim odstavkom 49. člena in pete alineje prvega odstavka 55.b člena ZUstS ter prve alineje drugega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17) v sestavi: predsednik senata Marko Šorli ter člana DDr. Klemen Jaklič in dr. Katja Šugman Stubbs. Sklep je sprejel soglasno.
 
                                                                               
Marko Šorli
                                                                                 Predsednik senata
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
SKMT, projektiranje, inženiring, nepremičnine, gradbeno izvajanje in oddajanje plovil, d. o. o., Ljubljana
Datum vloge:
18.10.2019
Datum odločitve:
18.12.2019
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe zavrženje druge rešitve
Dokument:
USE125