Up-1277/19

Opravilna št.:
Up-1277/19
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-1277/19-5
19. 12. 2019
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložila Elizabeta Koštric, Ljubljana, na seji 19. decembra 2019
 

sklenil:

 
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 2091/2018 z dne 23. 1. 2019 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. III P 614/2016 z dne 15. 3. 2018 se zavrže.
 
 
* * *
 
Senat je ustavno pritožbo zavrgel, ker pravna sredstva niso izčrpana.
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi pete alineje prvega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – ZUstS) ter prve alineje drugega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17) v sestavi: predsednik senata dr. Marijan Pavčnik ter člana dr. Dunja Jadek Pensa in dr. Rajko Knez. Sklep je sprejel soglasno.
 
dr. Marijan Pavčnik
Predsednik senata
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Elizabeta Koštric, Ljubljana
Datum vloge:
22.10.2019
Datum odločitve:
19.12.2019
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Dokument:
USE126