Up-733/16

Opravilna št.:
Up-733/16
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2019:Up.733.16
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-733/16-19
24. 12. 2019
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložil Vlado Topić, Vrhnika, ki ga zastopa Odvetniška družba Mihelj in Barbič, o. p., d. o. o., Nova Gorica, na seji 24. decembra 2019
 

sklenil:

 
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 11881/2015 z dne 16. 6. 2016 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Kopru št. III Kp 11881/2015 z dne 6. 8. 2015 in s sodbo Okrožnega sodišča v Novi Gorici št. I K 11881/2015 z dne 8. 6. 2015 se ne sprejme.
 
 
* * *
 
Senat ustavne pritožbe ni sprejel v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS).
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena ZUstS v sestavi: namestnik predsednika senata DDr. Klemen Jaklič ter člana dr. Katja Šugman Stubbs in dr. Marijan Pavčnik. Sklep je sprejel soglasno.
 
                                                                            
                                                                                      DDr Klemen Jaklič
                                                                             Namestnik predsednika senata
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Vlado Topić, Vrhnika
Datum vloge:
05.09.2016
Datum odločitve:
24.12.2019
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
Dokument:
USE129