Up-1335/19

Opravilna št.:
Up-1335/19
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-1335/19-4
23. 12. 2019
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložila Ajla Mikec, Novo mesto, na seji 23. decembra 2019
 

sklenil:

 
Ustavna pritožba zoper sodbo Okrajnega sodišča v Novem mestu št. ZSV 246/2018 z dne 11. 10. 2019 se zavrže.
 
 
* * *
 
Senat je ustavno pritožbo zavrgel, ker ni dovoljena.
 
Ustavna pritožba zoper posamične akte, izdane v zadevah prekrškov, praviloma ni dovoljena (četrta alineja drugega odstavka v zvezi s prvim odstavkom 55.a člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS), razen če gre za posebej utemeljen primer (tretji odstavek 55.a člena ZUstS), kar mora pritožnik obrazloženo zatrjevati.
 
Pritožnica ni podala obrazloženega predloga za izjemno odločanje o sicer nedovoljeni ustavni pritožbi. Senat je ustavno pritožbo zato zavrgel.
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi tretje alineje prvega odstavka 55.b člena v zvezi s četrto alinejo drugega odstavka 55.a člena ZUstS ter prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17) v sestavi: predsednik senata Marko Šorli ter člana DDr. Klemen Jaklič in dr. Katja Šugman Stubbs. Sklep je sprejel soglasno.
                       
                                                                                  
                                                                                                   Marko Šorli
                                                                                             Predsednik senata
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Ajla Mikec, Novo mesto
Datum vloge:
30.10.2019
Datum odločitve:
23.12.2019
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Dokument:
USE130