Up-1314/18

Opravilna št.:
Up-1314/18
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-1314/18-7
18. 12. 2019
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložil Miroslav Lah, Celje, na seji 18. decembra 2019
 

sklenil:

 
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 335/2009 z dne 26. 10. 2010 v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 95/2009 z dne 16. 4. 2009 in sodbo Delovnega sodišča v Celju št. Pd 650/2008 z dne 18. 11. 2008 se zavrže.
 
 
* * *
 
Senat je ustavno pritožbo zavrgel, ker je prepozna, pogoji za izjemno obravnavo pa niso izpolnjeni.
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi četrte alineje prvega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – ZUstS) ter prve alineje drugega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17) v sestavi: predsednica senata dr. Špelca Mežnar ter člana dr. Matej Accetto in dr. Rok Čeferin. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
dr. Špelca Mežnar
Predsednica senata
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Miroslav Lah, Celje
Datum vloge:
10.10.2018
Datum odločitve:
18.12.2019
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Dokument:
USE134