Up-1515/19

Opravilna št.:
Up-1515/19
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-1515/19-5
18. 12. 2019
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložila družba KLEMONT, trgovina in storitve, d. o. o.,  Lenart v Slovenskih goricah, ki jo zastopa Jurij Kutnjak, odvetnik v Mariboru, na seji 18. decembra 2019
 

sklenil:

 
1. Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 8/2018 z dne 20. 9. 2018 v zvezi z odločbo Ministrstva za finance DT 499-02-14/2017 z dne 16. 11. 2017 in z odločbo Finančne uprave Republike Slovenije št. DT 0610-9/2017 z dne 26. 4. 2017 se zavrže.
 
2. Pritožnica sama nosi stroške postopka z ustavno pritožbo.
 
* * *
 
Senat je ustavno pritožbo zavrgel, ker je prepozna (1. točka izreka).
 
V postopku pred Ustavnim sodiščem nosi vsak udeleženec svoje stroške, če Ustavno sodišče ne odloči drugače. Senat je odločil, kot izhaja iz 2. točke izreka.
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi četrte alineje prvega odstavka 55.b člena in prvega odstavka 34. člena v zvezi s prvim odstavkom 49. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – ZUstS) ter prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17) v sestavi: predsednica senata dr. Špelca Mežnar ter člana dr. Matej Accetto in dr. Rok Čeferin. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
dr. Špelca Mežnar
Predsednica senata
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
KLEMONT, trgovina in storitve, d. o. o., Lenart v Slovenskih goricah
Datum vloge:
20.11.2019
Datum odločitve:
18.12.2019
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje druge rešitve
Dokument:
USE135