Up-350/16, Up-750/16 U-I-72/16, U-I-160/16

Opravilna št.:
Up-350/16, Up-750/16 U-I-72/16, U-I-160/16
Akt:
Predlagateljice začetka stečajnega postopka nad družbo T-2, d. o. o., Ljubljana, upnice DUTB, d. d., TCK, d. o. o. (prej HYPO ALPE-ADRIA-BANK, d. d., Ljubljana), in Abanka, d. d. (prej Banka Celje, d. d., Celje), vse Ljubljana, so dolžne družbi GRATEL, d. o. o., Kranj, solidarno plačati stroške postopka z ustavnima pritožbama v znesku 1.854,40 EUR v roku 15 dni po prejemu tega sklepa, po poteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva zapadlosti dalje do plačila.
Izrek:
Predlagateljice začetka stečajnega postopka nad družbo T-2, d. o. o., Ljubljana, upnice DUTB, d. d., TCK, d. o. o. (prej HYPO ALPE-ADRIA-BANK, d. d., Ljubljana), in Abanka, d. d. (prej Banka Celje, d. d., Celje), vse Ljubljana, so dolžne družbi GRATEL, d. o. o., Kranj, solidarno plačati stroške postopka z ustavnima pritožbama v znesku 1.854,40 EUR v roku 15 dni po prejemu tega sklepa, po poteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva zapadlosti dalje do plačila.
Pravna podlaga:
Člen 34.1, 49.1, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-350/16-125
Up-750/16-117
U-I-72/16-31
U-I-160/16-29
18. 12. 2019
 
 
 
SKLEP
 
Ustavno sodišče je v postopku v zvezi z odločitvijo o ustavnih pritožbah in pobudah družbe GRATEL, d. o. o., Kranj, ki jo zastopa Odvetniška družba Čeferin in partnerji, o. p., d. o. o., Grosuplje, na seji 18. decembra 2019
 
 
sklenilo:
 
Predlagateljice začetka stečajnega postopka nad družbo T-2, d. o. o., Ljubljana, upnice DUTB, d. d., TCK, d. o. o. (prej HYPO ALPE-ADRIA-BANK, d. d., Ljubljana), in Abanka, d. d. (prej Banka Celje, d. d., Celje), vse Ljubljana, so dolžne družbi GRATEL, d. o. o., Kranj, solidarno plačati stroške postopka z ustavnima pritožbama v znesku 1.854,40 EUR v roku 15 dni po prejemu tega sklepa, po poteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva zapadlosti dalje do plačila.
 
 
OBRAZLOŽITEV
 
 
1. Okrožno sodišče v Ljubljani se je s sklepom št. St 2340/2014 z dne 31. 5. 2017 izreklo za stvarno nepristojno za odločanje o stroških, ki jih je pritožnica priglasila za postopka z ustavnima pritožbama in pobudama pred Ustavnim sodiščem ter postopek pred Vrhovnim sodiščem. V tem delu je predlog za odmero pritožničinih stroškov odstopila v reševanje Ustavnemu sodišču. Okrožno sodišče je menilo, da je Ustavno sodišče pristojno tudi za odmero stroškov v zvezi z izrednim pravnim sredstvom, sklicujoč se na smiselno uporabo drugega odstavka 165. člena v zvezi s tretjim odstavkom 163. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17 – v nadaljevanju ZPP) in 6. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS).
 
2. Pritožnica je povrnitev stroškov postopkov z ustavnima pritožbama in pobudama (z zakonskimi zamudnimi obrestmi od zapadlosti dalje do plačila) zahtevala že v vloženih ustavnih pritožbah in pobudah. Stroške je priglasila na podlagi Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/08 – v nadaljevanju ZOdvT). Odločitev o tem je bila v odločbi Ustavnega sodišča št. Up-280/16, Up-350/16, Up-745/16, Up-750/16, U-I-72/16, U-I-72/16 z dne 22. 3. 2017 (Uradni list RS, št. 20/17) pomotoma izpuščena. Ustavno sodišče je zato s tem sklepom odločilo o navedenih stroških, ne pa tudi o zahtevku za povračilo stroškov postopka pred Vrhovnim sodiščem, saj ZUstS za to ne daje podlage (glej prvi odstavek 34. člena v zvezi s prvim odstavkom 49. člena).
 
3. Prvi odstavek 34. člena v zvezi s prvim odstavkom 49. člena ZUstS določa, da v postopku pred Ustavnim sodiščem nosi vsak udeleženec svoje stroške, če Ustavno sodišče ne odloči drugače. Za drugačno odločitev morajo obstajati posebej utemeljeni razlogi. To je v obravnavanem primeru izkazano (glej 30. točko obrazložitve navedene odločbe Ustavnega sodišča). Ustavno sodišče je v skladu z ZOdvT za opravljene storitve v postopku z ustavnima pritožbama pritožnice priznalo nagrado po tar. št. 3470 v znesku 1.500 EUR in pavšalni znesek za izdatke po tar. št. 6002 v znesku 20 EUR. Priznani znesek se poveča še za 22-odstotni davek na dodano vrednost (DDV), ki znaša 334,40 EUR. Stroški zastopanja tako znašajo 1.854 EUR. Pritožnici so bili za postopek z ustavnima pritožbama priznani stroški v najvišjem znesku, ki je po tar. št. 3470 možen, stroški za postopek s pobudama pa glede na navedeno odločbo Ustavnega sodišča niso bili potrebni. 
 
4. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi prvega odstavka 34. člena v zvezi s prvim odstavkom 49. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Rajko Knez ter sodnica in sodniki dr. Matej Accetto, DDr. Klemen Jaklič, dr. Marijan Pavčnik, Marko Šorli in dr. Katja Šugman Stubbs. Sodnik dr. Rok Čeferin in sodnica dr. Dunja Jadek Pensa sta bila pri odločanju v tej zadevi izločena. Ustavno sodišče je sklep sprejelo soglasno.
 
 
 
dr. Rajko Knez
Predsednik
 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Družba Gratel, d. o. o., Kranj
Datum vloge:
27.12.2017
Datum odločitve:
18.12.2019
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
druge rešitve
Dokument:
US32182