Up-787/18

Opravilna št.:
Up-787/18
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-787/18-8
18. 12. 2019
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložila družba TCK, družba za upravljanje, d. o. o., Ljubljana, ki jo zastopa mag. Gregor Velkaverh, odvetnik v Kopru, na seji 18. decembra 2019
 

sklenil:

 
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Ip 71/2018 z dne 28. 2. 2018 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Trebnjem št. In 31/2011 z dne 20. 11. 2017 se ne sprejme.
 
 
* * *
 
Senat ustavne pritožbe ni sprejel v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS).
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena ZUstS ter prve alineje drugega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17) v sestavi: predsednik senata dr. Marijan Pavčnik ter člana dr. Dunja Jadek Pensa in dr. Rajko Knez. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
 
dr. Marijan Pavčnik
Predsednik senata
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
TCK, družba za upravljanje d. o. o., Ljubljana
Datum vloge:
16.05.2018
Datum odločitve:
18.12.2019
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
Dokument:
USE136