Up-732/18

Opravilna št.:
Up-732/18
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2019:Up.732.18
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-732/18-7
18. 12. 2019
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložil Stanislav Pucko, Turnišče, na seji 18. decembra 2019
 

sklenil:

 
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 229/2017 z dne 20. 2. 2018 v zvezi s sodbo Delovnega sodišča v Mariboru, Oddelka v Murski Soboti, št. Pd 170/2015 z dne 31. 5. 2016 se zavrže.
 
 
* * *
 
Senat je ustavno pritožbo zavrgel, ker pravna sredstva niso izčrpana.
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi pete alineje prvega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – ZUstS) ter prve alineje drugega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17) v sestavi: predsednica senata dr. Špelca Mežnar ter člana dr. Matej Accetto in dr. Rok Čeferin. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
 
dr. Špelca Mežnar
Predsednica senata
 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Stanislav Pucko, Turnišče
Datum vloge:
11.05.2018
Datum odločitve:
18.12.2019
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Dokument:
USE137