Up-1551/19

Opravilna št.:
Up-1551/19
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-1551/19-7
18. 12. 2019
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložil Velimir Cugmas, Slovenske Konjice, ki ga zastopa Jana Pšeničnik, odvetnica v Slovenskih Konjicah, na seji 18. decembra 2019
 

sklenil:

 
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. IV Kp 3140/2017 z dne 7. 11. 2019 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Mariboru št. II K 3140/2017 z dne 31. 5. 2019 se zavrže.
 
 
* * *
 
Senat je ustavno pritožbo zavrgel, ker ni dovoljena, pogoji za izjemno obravnavo pa niso izpolnjeni.
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi tretje alineje prvega odstavka 55.b člena v zvezi s prvo alinejo drugega odstavka 55.a člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – ZUstS) ter prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17) v sestavi: predsednik senata Marko Šorli ter člana DDr. Klemen Jaklič in dr. Katja Šugman Stubbs. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
                                                                                       Marko Šorli
                                                                                 Predsednik senata
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Velimir Cugmas, Slovenske Konjice
Datum vloge:
28.11.2019
Datum odločitve:
18.12.2019
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Dokument:
USE142