Up-1678/19

Opravilna št.:
Up-1678/19
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2019:Up.1678.19
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-1678/19-4
19. 12. 2019
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložila A. B., C., ki jo zastopata Nevenka Šorli in Tadej Kovačič, odvetnika v Ljubljani, na seji 19. decembra 2019
 

sklenil:

 
1. Ustavna pritožba zoper sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 1570/2018-IV z dne 8. 11. 2019 se zavrže.
 
2. Pritožnica sama nosi stroške postopka z ustavno pritožbo.
 
 
* * *
 
Senat Ustavnega sodišča je ustavno pritožbo zavrgel, ker niti redna pravna sredstva še niso izčrpana. Pred izčrpanjem rednih pravnih sredstev glede na drugi odstavek 51. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) ustavna pritožba niti na predlog za izjemno obravnavo ni dovoljena (1. točka izreka).
 
V postopku pred Ustavnim sodiščem nosi vsak udeleženec svoje stroške, če Ustavno sodišče ne odloči drugače. Senat je odločil, kot izhaja iz 2. točke izreka.
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi pete alineje prvega odstavka 55.b člena in prvega odstavka 34. člena v zvezi s prvim odstavkom 49. člena ZUstS ter prve alineje drugega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17) v sestavi: predsednik senata dr. Marijan Pavčnik ter člana dr. Dunja Jadek Pensa in dr. Rajko Knez. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
dr. Marijan Pavčnik
Predsednik senata
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
A. B., C.
Datum vloge:
16.12.2019
Datum odločitve:
19.12.2019
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje druge rešitve
Dokument:
USE145