Up-1431/19

Opravilna št.:
Up-1431/19
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-1431/19-4
23. 12. 2019
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložila Darja Mihelčič, Ljubljana, na seji 23. decembra 2019
 

sklenil:

 
Ustavna pritožba zoper sklep Podpredsednice Okrožnega sodišča v Ljubljani št. Su 473/2019 z dne 4. 10. 2019 se zavrže.
 
 
* * *
 
Senat Ustavnega sodišča je ustavno pritožbo zavrgel, ker niti redna pravna sredstva še niso izčrpana. Pred izčrpanjem rednih pravnih sredstev glede na drugi odstavek 51. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) ustavna pritožba niti na predlog za izjemno obravnavo ni dovoljena.
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi pete alineje prvega odstavka 55.b člena ZUstS ter prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17) v sestavi: predsednik senata dr. Marijan Pavčnik ter člana dr. Dunja Jadek Pensa in dr. Rajko Knez. Sklep je sprejel soglasno.
 
dr. Marijan Pavčnik
Predsednik senata
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Darja Mihelčič, Ljubljana
Datum vloge:
11.11.2019
Datum odločitve:
23.12.2019
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Dokument:
USE148