Up-71/18

Opravilna št.:
Up-71/18
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-71/18-7
19. 12. 2019
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki sta jo vložila Jakob Lah in Anica Lah, oba Maribor, ki ju zastopa Erik Kralj, odvetnik v Mariboru, na seji 19. decembra 2019
 

sklenil:

 
1. Ustavna pritožba zoper:
sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 17/2017 z dne 26. 10. 2017 in
sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. III Cp 2445/2016 z dne 9. 11. 2016 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Mariboru št. II P 981/2015 z dne 15. 2. 2016 se v delu glede primarnega zahtevka ne sprejme.
 
2. Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. III Cp 2445/2016 z dne 9. 11. 2016 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Mariboru št. II P 981/2015 z dne 15. 2. 2016 se v delu glede podrejenega zahtevka zavrže.
 
 
* * *
 
Senat ustavne pritožbe ni sprejel v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) (1. točka izreka).
 
Senat je ustavno pritožbo zavrgel, ker pravna sredstva niso izčrpana (2. točka izreka).
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena in pete alineje prvega odstavka 55.b člena ZUstS v sestavi: predsednik senata dr. Marijan Pavčnik ter člana dr. Dunja Jadek Pensa in dr. Rajko Knez. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
dr. Marijan Pavčnik
Predsednik senata
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Jakob Lah in Anica Lah, oba Maribor
Datum vloge:
22.01.2018
Datum odločitve:
19.12.2019
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe zavrženje
Dokument:
USE153