Up-983/16

Opravilna št.:
Up-983/16
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:Up.983.16
Akt:
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 12161/2013 z dne 16. 6. 2016 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Kopru št. III Kp 12161/2013 z dne 16. 10. 2014 in sodbo Okrožnega sodišča v Kopru št. I K 12161/2013 z dne 15. 4. 2014
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-983/16-16
25. 2. 2020
 
 
SKLEP
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložil Kosta Aleksandrov, Ankaran, ki ga zastopa Bojan Pečnik, odvetnik v Kopru, na seji senata 3. februarja 2020 in v postopku po tretjem odstavku 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12)
 

sklenilo:

 
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 12161/2013 z dne 16. 6. 2016 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Kopru št. III Kp 12161/2013 z dne 16. 10. 2014 in sodbo Okrožnega sodišča v Kopru št. I K 12161/2013 z dne 15. 4. 2014 se ne sprejme.
 
 
* * *
 
Ustavno sodišče ustavne pritožbe ni sprejelo v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (v nadaljevanju ZUstS).
 
Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Rajko Knez ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Rok Čeferin, dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik in dr. Katja Šugman Stubbs. Sodnik Marko Šorli je bil pri odločanju o tej zadevi izločen. Ustavno sodišče je sklep sprejelo s sedmimi glasovi proti enemu. Proti sklepu je glasoval sodnik Jaklič, ki se je izrekel za sprejem ustavne pritožbe.
 
dr. Rajko Knez
Predsednik
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Kosta Aleksandrov, Ankaran
Datum vloge:
24.11.2016
Datum odločitve:
25.02.2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
Dokument:
USE267