Up-144/17

Opravilna št.:
Up-144/17
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:Up.144.17
Akt:
Ustavna pritožba zoper sodbo Okrajnega sodišča v Ljutomeru št. ZSV 347/2014 z dne 2. 11. 2016
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-144/17-10
25. 2. 2020
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložil Bojan Mravlje, Slovenska Bistrica, na seji 25. februarja 2020
 

sklenil:

 
Ustavna pritožba zoper sodbo Okrajnega sodišča v Ljutomeru št. ZSV 347/2014 z dne 2. 11. 2016 se zavrže.
 
 
* * *
 
Senat je ustavno pritožbo zavrgel, ker ni dovoljena.
 
Ustavna pritožba zoper posamične akte, izdane v zadevah prekrškov, praviloma ni dovoljena (četrta alineja drugega odstavka v zvezi s prvim odstavkom 55.a člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS), razen če gre za posebej utemeljen primer (tretji odstavek 55.a člena ZUstS), kar mora pritožnik obrazloženo zatrjevati.
 
Pritožnik ni podal obrazloženega predloga za izjemno odločanje o sicer nedovoljeni ustavni pritožbi. Senat je ustavno pritožbo zato zavrgel
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi tretje alineje prvega odstavka 55.b člena v zvezi s četrto alinejo drugega odstavka 55.a člena ZUstS ter prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17) v sestavi: predsednik senata Marko Šorli ter člana dr. Rok Čeferin in DDr. Klemen Jaklič. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
                                                                                
                                                                                  
                                                                                       Marko Šorli
                                                                                 Predsednik senata
 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Bojan Mravlje, Slovenska Bistrica
Datum vloge:
10.02.2017
Datum odločitve:
25.02.2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Dokument:
USE279