Up-164/17

Opravilna št.:
Up-164/17
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:Up.164.17
Akt:
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 33652/2011 z dne 8. 12. 2016 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 33652/2011 z dne 25. 3. 2015 in s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. II K 33652/2011 z dne 29. 9. 2014
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-164/17-8
25. 2. 2020
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložil Janez Primož Mihevc, Ljubljana, ki ga zastopa Milan Vajda, odvetnik v Ljubljani, na seji 25. februarja 2020
 

sklenil:

 
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 33652/2011 z dne 8. 12. 2016 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 33652/2011 z dne 25. 3. 2015 in s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. II K 33652/2011 z dne 29. 9. 2014 se ne sprejme.
 
 
* * *
 
Senat ustavne pritožbe ni sprejel v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS).
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena ZUstS ter prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17) v sestavi: predsednik senata Marko Šorli ter člana dr. Rok Čeferin in DDr. Klemen Jaklič. Sklep je sprejel soglasno.                                                                                
                                                                                  
                                                                                       Marko Šorli
                                                                                 Predsednik senata
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Janez Primož Mihevc, Ljubljana
Datum vloge:
14.02.2017
Datum odločitve:
25.02.2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
Dokument:
USE280