Up-1701/19

Opravilna št.:
Up-1701/19
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:Up.1701.19
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep Okrožnega sodišča v Kranju št. I Ks 26606/2016 z dne 27. 12. 2018 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Kranju št. I K 26606/2016 z dne 12. 11. 2018
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-1701/19-4
25. 2. 2020
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložil Damijan Pavlin, Kranj, ki ga zastopa mag. Barbara Nastran, odvetnica v Kranju, na seji 25. februarja 2020
 

sklenil:

 
Ustavna pritožba zoper sklep Okrožnega sodišča v Kranju št. I Ks 26606/2016 z dne 27. 12. 2018 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Kranju št. I K 26606/2016 z dne 12. 11. 2018 se zavrže.
 
 
* * *
 
Senat je ustavno pritožbo zavrgel, ker je prepozna.
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi četrte alineje prvega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – ZUstS) ter prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17) v sestavi: predsednik senata Marko Šorli ter člana dr. Rok Čeferin in DDr. Klemen Jaklič. Sklep je sprejel soglasno.                                                                               
                                                                                  
                                                                                       Marko Šorli
                                                                                 Predsednik senata
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Damijan Pavlin, Kranj
Datum vloge:
20.12.2019
Datum odločitve:
25.02.2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Dokument:
USE283