Up-1373/18

Opravilna št.:
Up-1373/18
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:Up.1373.18
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep Okrožnega sodišča na Ptuju št. II Ks 13614/2018 z dne 5. 9. 2018 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča na Ptuju št. I Kpr 13614/2018 z dne 23. 7. 2018
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-1373/18-8
26. 2. 2020
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložil Edvard Štegar, Ptuj, na seji 26. februarja 2020
 

sklenil:

 
Ustavna pritožba zoper sklep Okrožnega sodišča na Ptuju št. II Ks 13614/2018 z dne 5. 9. 2018 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča na Ptuju št. I Kpr 13614/2018 z dne 23. 7. 2018 se ne sprejme.
 
 
* * *
 
Senat ustavne pritožbe ni sprejel v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS).
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena ZUstS ter prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17) v sestavi: predsednik senata Marko Šorli ter člana DDr. Klemen Jaklič in dr. Katja Šugman Stubbs. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
                                                                                       Marko Šorli
                                                                                 Predsednik senata
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Edvard Štegar, Ptuj
Datum vloge:
25.10.2018
Datum odločitve:
26.02.2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
Dokument:
USE289