Up-1377/19

Opravilna št.:
Up-1377/19
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:Up.1377.19
Akt:
Ustavna pritožba zoper obvestilo Policijske postaje Zagorje ob Savi o zaključku policijske preiskave suma storitve kaznivega dejanja št.2300-122/2019/4 z dne 9. 10. 2019
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-1377/19-5
26. 2. 2020
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložil Franc Molka, Zagorje ob Savi, na seji 26. februarja 2020
 

sklenil:

 
Ustavna pritožba zoper obvestilo Policijske postaje Zagorje ob Savi o zaključku policijske preiskave suma storitve kaznivega dejanja št.2300-122/2019/4 z dne 9. 10. 2019 se zavrže.
 
 
* * *
 
Senat je ustavno pritožbo zavrgel, ker ne gre za posamičen akt državnega organa, organa lokalne skupnosti ali nosilca javnih pooblastil, s katerim bi bilo odločeno o pritožnikovi pravici, obveznosti ali pravni koristi.
 
Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi prve alineje prvega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – ZUstS) ter prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17) v sestavi: predsednik senata Marko Šorli ter člana DDr. Klemen Jaklič in dr. Katja Šugman Stubbs. Sklep je sprejel soglasno.
                                                                                
                                                                                  
                                                                                       Marko Šorli
                                                                                 Predsednik senata
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Franc Molka, Zagorje ob Savi
Datum vloge:
05.11.2019
Datum odločitve:
26.02.2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Dokument:
USE292