Up-1535/19

Opravilna št.:
Up-1535/19
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2020:Up.1535.19
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Su 484/2019 z dne 20. 11. 2019
Opomba:
Neobrazložen sklep
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-1535/19-12
25. 2. 2020
 
 
SKLEP
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložil dr. Milko Novič, Ljubljana, ki ga zastopata Sonja Brezinščak in Žiga Podobnik, odvetnika v Ljubljani, na seji senata 3. februarja 2020 in v postopku po drugem odstavku 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12)
 

sklenilo:

 
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Su 484/2019 z dne 20. 11. 2019 se zavrže.
 
 
* * *
 
Ustavno sodišče je ustavno pritožbo zavrglo, ker pravna sredstva niso izčrpana.
 
Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi pete alineje prvega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču ter prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17) v sestavi: predsednik dr. Rajko Knez ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Rok Čeferin, dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik in dr. Katja Šugman Stubbs. Sodnik Marko Šorli je bil pri odločanju o tej zadevi izločen. Za zavrženje ustavne pritožbe so se izrekli sodnice in sodniki Accetto, Čeferin, Jadek Pensa, Knez, Mežnar, Pavčnik in Šugman Stubbs. Proti sklepu je glasoval sodnik Jaklič.
 
 
dr. Rajko Knez 
Predsednik
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
dr. Milko Novič, Ljubljana
Datum vloge:
26.11.2019
Datum odločitve:
25.02.2020
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Dokument:
USE296